Besturen vragen mandaat aan de ALV voor uitgangspunten en randvoorwaarden fusie

De besturen van ISACA.NL en NOREA hebben op 7 mei 2012 overeenstemming bereikt over de uitgangspunten en randvoorwaarden voor een fusie van de Nederlandse ISACA-chapter en de NOREA.


ISACA en NOREADoelstelling is het vormen van één gezamenlijke organisatie binnen het Nederlandse domein onder ISACA-vlag met behoud en dus voortbestaan van beide beroepstitels: RE en CISA. Aan de ledenvergaderingen van beide organisaties zal in juni worden gevraagd om in te stemmen met deze uitgangspunten en aan de respectievelijke besturen het mandaat te geven om deze uitgangspunten verder uit te werken in een concreet fusievoorstel, dat uitgaande van de huidige tijdsplanning, in de najaarsvergadering aan de leden van beide verenigingen zal worden voorgelegd.

De besturen verwachten dat een fusie de positionering van de IT auditor in Nederland verder zal versterken. Daarnaast verwachten we voor de leden schaal- en synergievoordelen te bereiken, terwijl de unieke positie van de RE-titel en opleidingskwalificatie in het Nederlandse domein gewaarborgd kunnen worden.

Sinds 2008 zijn er regelmatig besprekingen gevoerd over samenwerkingsmogelijkheden tussen NOREA en ISACA omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de verenigingen. Bovendien is er een aanzienlijke groep leden lid van beide organisaties. Beide verenigingen zijn beroepsverenigingen van IT-auditors, gebaseerd op een erkende en herkende beroepstitel. De beroepstitels zijn gedeponeerd en als zodanig beschermd, waarbij de inschrijving in het respectievelijke CISA- of RE-register is gebaseerd op het behalen van een examen in combinatie met aantoonbare praktijkervaring in het vakgebied. De verenigingen ontlenen hun bestaansrecht in belangrijke mate aan deze beroepstitel(s), waarmee de aangesloten leden zich als gekwalificeerd professional profileren. Daarvan afgeleid hebben beide verenigingen nog aanvullende doelstellingen met betrekking tot de vakontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de beroepsbeoefening. Deze doelstellingen worden nagestreefd door middel van het aanbieden van cursussen en seminars, het uitgeven van publicaties, het formuleren van beroepsregels, richtlijnen en standaarden, het opleggen van een educatieverplichting. Vakinhoudelijk werken beide beroepsgroepen binnen hetzelfde (ICT-)domein.

In de bijlage treft u de door beide besturen gedragen uitgangspunten voor een fusie aan. Aan de ledenvergadering de vraag in te stemmen met deze uitgangspunten en het NOREA bestuur het mandaat te geven deze uitgangspunten nader uit te werken in een concreet fusievoorstel.