FAQ

Enkele veelvoorkomende vragen over de toelatingsprocedure, d.w.z. de inschrijving in het register

Wie beslist er over de toelating?
De Commissie van Toelating toetst of een kandidaat-aanvrager voldoet aan de eisen die de NOREA stelt ten aanzien van opleiding, ervaring en gedrag. De Commissie adviseert het bestuur dat vervolgens een besluit neemt. Tegen een afwijzingsbesluit staat een beroepsmogelijkheid open bij de Raad van Beroep.

Hoe kom ik aan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
Deze kan worden aangevraagd bij de afdeling Bevolking van de gemeente waarin men is ingeschreven. Daarvoor is een aanvraagformulier noodzakelijk dat reeds door de NOREA is ingevuld en ondertekend. U kunt het formulier downloaden via deze link.

Ik heb toevallig nog een Verklaring Omtrent het Gedrag, mag ik die gebruiken?
Nee, de verklaring is gebaseerd op de door de NOREA opgegeven toetsingscriteria, die zijn niet voor elke Verklaring hetzelfde. Een Verklaring Omtrent het Gedrag mag bovendien bij de aanvraag niet ouder dan een half jaar zijn.

Kan ik de project- en of urenregistratie van m'n werkgever gebruiken om de ervaring te documenteren?
Het wordt aanbevolen om het "format" te gebruiken dat via de NOREA website en/of als bijlage bij het inschrijfformulier zit. Op die wijze krijgt de Commissie van Toelating een goed beeld van de opdrachten (relevante objecten en aspecten in de oordeelsvorming) en de tijdsbesteding. De Commissie wil in dat verband graag beschikken over een overzicht waaruit 3 jaar (= ca. 3 x 1500 uren) ervaring met IT-auditopdrachten blijkt. Het overzicht met de werkervaring moet mede door door/namens de betreffende werkgever(s) op elke pagina worden ondertekend.

Mijn baas is géén RE, mag ik de opgave inzake de werkervaring ook door een externe IT-auditor of Registeraccountant (RA) laten ondertekenen?
Ja, u kunt ook een externe referent opgeven (en het ervaringsoverzicht mede door hem/haar laten ondertekenen) die bijvoorbeeld vanuit de positie van externe auditor met u heeft samengewerkt, mits deze daadwerkelijk bij de opdracht(en) betrokken is geweest. Voorwaarde is wel dat dit een RE is, zodat hij op grond van z'n gedrags- en beroepsregels bevoegd is om een verklaring te ondertekenen (In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie van Toelating toestemming verlenen om evt. een RA te laten ondertekenen).

Ik heb in België IT-auditing gestudeerd, geldt dat diploma ook voor toelating tot het RE-register?
Nee, uitsluitend de diploma's van door de NOREA erkende (Nederlandse) post-graduate opleidingen zijn geldig, d.w.z. ESAA (Erasmus Rotterdam), Tias Business School (Tilburg), Vrije Universiteit en/of de Business School UvA (Amsterdam).

Is een bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) nodig?
Nee, dat was vroeger zo maar omdat uw persoonsgegevens tegenwoordig ook op de Verklaring Omtrent het Gedrag worden afgedrukt, kan daarmee worden volstaan.  

Wanneer krijg ik bericht?
U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag, doorgaans binnen tien dagen. Aangezien de Commissie van Toelating tweemaandelijks vergadert, kan het daarna even duren voordat uw aanvraag wordt behandeld. Wanneer de Commissie positief adviseert over uw toelating, wordt het voornemen tot toelating via de NOREA-website en 'de IT-Auditor' gepubliceerd. Daarvan ontvangt u een afschrift. Twee maanden daarna ontvangt u tenslotte de bevestiging van inschrijving in het register. Mogelijk verzoekt de commissie tussentijds nog om aanvullende informatie als dat noodzakelijk wordt gevonden.