Richtlijn Permanente Educatie

Doelstelling

Artikel 1
Permanente educatie (PE) heeft tot doel de voor de adequate beroepsuitoefening benodigde deskundigheid op peil te houden.

Aard van de PE

Artikel 2
PE heeft betrekking op zowel gestructureerde als ongestructureerde educatie. Gestructureerde educatie betreft het aantoonbaar actualiseren van kennis op de aandachtsgebieden zoals weergegeven in artikel 3 van deze Richtlijn. Ongestructureerde educatie vloeit voort uit het fungeren als zodanig en uit de zelfleerzaamheid van de individuele Register EDP-auditor in zijn beroepsuitoefening zoals weergegeven in artikel 4. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van de aandachtsgebieden zoals weergegeven in artikel 3.

Artikel 3
De volgende aandachtsgebieden voor PE op het vakgebied van IT-auditing zijn te onderscheiden:

A.  
Actieve bijdragen aan het vakgebied: in deze categorie vallen alle activiteiten inzake lesgeven, commissiewerk, schrijven van boeken en artikelen etc.

B.  
Algemene kennis en vaardigheden: in deze categorie vallen de educatieactiviteiten die relevant zijn voor het functioneren als RE. Deze kennis en vaardigheden staan los van enig specialisme en zijn onder te verdelen in:
  • Ethiek van het beroep: naast het onderhouden van kennis over gedrags- en beroepsregels vallen hieronder tevens persoonlijke vaardigheden als presentatievaardigheden, management¬vaardigheden, sociale omgangsvormen etc.
  • Audit- en adviesvaardigheden: hieronder vallen educatieactiviteiten die direct op de werkzaamheden van een RE betrekking hebben, zoals risk management, risicoanalyse, onderzoeksvaardigheden en rapportagevaardigheden.

C. 
Technische Objecten: in deze categorie gaat het om de inhoudelijke kennisvergaring door middel van interne en externe cursussen, seminars, conferenties, congressen, vaktechnische bijeenkomsten etc., waarvoor de volgende indeling van kennistermen wordt gehanteerd:
1. IT Audit Process
2. IT Architecture
3. System acquisition/development process
4. IT Management
5. IT Strategy
6. Business Process Enablement
7. IT-Security

Artikel 4
De dagelijkse beroepspraktijk vormt een belangrijke bron van kennis en ervaring. Het kennisnemen van informatie uit tijdschriften en vakliteratuur omtrent ontwikkelingen inzake het beroep en het vakgebied wordt aangemerkt als noodzakelijk voor het dagelijkse kennisonderhoud en dient daarom te worden aangemerkt als ongestructureerde PE.

Artikel 5
De actieve Register EDP-auditor is verplicht tenminste 120 PE-punten per drie aaneengesloten kalenderjaren te behalen met een minimum van 20 gestructureerde PE-punten per kalenderjaar op de aandachts¬gebieden zoals aangeduid in artikel 3 van deze richtlijn. Eén PE-punt staat gelijk aan 60 minuten besteed aan permanente educatie. Van deze 120 PE-punten dienen minimaal 100 PE-punten te bestaan uit gestructureerde PE en aantoonbaar te kunnen worden gemaakt.

Artikel 6
Inzake PE worden die activiteiten in aanmerking genomen welke zijn gericht op de in artikel 3 genoemde PE-aandachtsgebieden, waarbij geldt dat de nominale duur van de desbetreffende activiteit in aanmerking moet worden genomen. Hierbij moet worden aangemerkt dat alleen die activiteiten in aanmerking kunnen worden genomen voor zover het niet een zodanige herhaling betreft dat het educatieve aspect voor betrokkene vervalt. Op aandachtsgebied C dienen minimaal 30 PE-punten  aan gestructureerde PE per 3 jaar te worden behaald, waarbij het uitgangspunt is dat deze punten  een evenwichtige spreiding over de jaren heen kennen.

Artikel 7
Het Bestuur behoudt zich jaarlijks het recht voor om voor alle, dus ook voor de niet-actieve, Register EDP-auditors een verplichte educatieactiviteit op te leggen. Deze verplichte PE-punten zullen betrekking hebben op onderwerpen die alle Register EDP-auditors aangaan.

Registratie en verantwoording

Artikel 8
Zowel het belang van de individuele Register EDP-auditor als het belang van het beroep is ermee gediend dat het voldoen aan de eis van verplichte PE achteraf kan worden aangetoond. Daarom is het onder meer noodzakelijk dat de Register EDP-auditor zijn PE-activiteiten op dit gebied registreert en onderbouwt met evidence. In deze registratie dient onderscheid te worden gemaakt naar de in artikel 3 genoemde aandachtsgebieden. De geregistreerde gegevens dienen gedurende een periode van minimaal zeven jaren te worden bewaard.

Artikel 9
De Register EDP-auditor is verplicht de in het vorige artikel bedoelde gegevens inzake de gestructureerde en ongestructureerde PE op verzoek aan het Bestuur of aan de Commissie Educatie ter beschikking te stellen. De actieve Register EDP-auditor is tevens verplicht uiterlijk op 1 maart van ieder jaar aan de Commissie Educatie schriftelijk opgave te doen van de gestructureerde en ongestructureerde PE in het afgelopen kalenderjaar.

Heractief worden van niet-actieve Register EDP-auditors

Zie de Regeling "Overstappers" en "Herintreders" met betrekking tot permanente educatie.

Toelichting op Richtlijn PE

Inleiding
NOREA heeft als doelstelling het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de leden die in het register zijn ingeschreven (de Register EDP-auditors), het bevorderen van de verdere ontwikkeling van het vakgebied IT-auditing en het beroep van IT-auditor en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden voor zover deze de beroepsuitoefening raken. Een daarvan afgeleide doelstelling is het bevorderen van "ter zake dienende" opleidingen, gericht op het op peil houden van de deskundigheid van de Register EDP-auditors.

Voor het bereiken van deze met elkaar samenhangende doelstellingen heeft de beroepsorganisatie tal van maatregelen getroffen. Een aantal van deze maatregelen ligt op het terrein van de PE. Zo is in de Code of Ethics bepaald dat de Register EDP-auditor de voor zijn of haar functie relevante deskundigheid op peil moet houden. Daarnaast is in de Code of Ethics bepaald dat de Register EDP-auditor moet voldoen aan eisen ten aanzien van de verplichte PE. Deze eisen zijn vastgelegd in de Richtlijn Permanente Educatie.

Het doel van PE
PE heeft, zoals in artikel 1 is omschreven, tot doel de voor de beroepsuitoefening benodigde deskundigheid op peil te houden. Voor de individuele beroepsbeoefenaren is PE noodzakelijk om verantwoord te kunnen blijven functioneren. Zij behoren PE als een integraal onderdeel van hun beroepsuitoefening te zien.

Voor de beroepsorganisatie behoort PE tot de na te streven doelstellingen. Een beroep dat in het kader van zijn dienstverlening deskundigheid bij uitstek wil leveren, dient zich qua kennis en houding voortdurend te blijven afstemmen op de maatschappelijke eisen en ontwikkelingen. Het vertrouwen in de beroepsuitoefening, maar ook de geloofwaardigheid en het prestige van het beroep van de Register EDP-auditors kunnen alleen in stand worden gehouden als Register EDP-auditors voort¬durend de ontwikkelingen in hun vakgebied nauwlettend volgen. PE is derhalve zowel van belang voor de individuele beroepsbeoefenaren als voor het beroep in zijn totaliteit.

Aard van de PE
In artikel 2 wordt onderscheid gemaakt tussen gestructureerde en ongestructureerde PE.

In artikel 3 wordt de PE in drie verschillende aandachtsgebieden onderscheiden. Voor alle activiteiten welke op deze onderdelen worden verricht voor het opdoen van PE geldt de eis dat ze van wezenlijke betekenis moeten zijn voor de PE. Aan binnen de eigen werkorganisatie gevolgde cursussen etc. wordt daarbij de zelfde betekenis toegekend als aan andere gevolgde cursussen. Het bij herhaling optreden als docent bij eenzelfde cursus kan niet als zodanig worden aangemerkt. Het voor de eerste maal optreden als docent vereist namelijk een zodanige voorbereiding en verdieping van de te doceren leerstof dat die activiteit wel betekenis heeft in het kader van de PE; daarna zal de inspanning meer van didactische aard zijn dan het karakter hebben van PE.

Het deelnemen aan commissiewerk en werkgroepactiviteiten kan ruim geïnterpreteerd worden; de werkgroepen of commissies hoeven niet uitsluitend met de NOREA in verband te staan. Wel mag worden verwacht dat de deelname aan commissiewerk of werkgroepactiviteiten daadwerkelijk bijdraagt aan de PE van de betrokken Register EDP-auditor.

De in artikel 3 genoemde kennistermen zijn ontleend aan de International Guideline 11 van IFAC en de ISACA-competenties en -kennisgebieden.

De in artikel 4 genoemde ongestructureerde PE is van zeer grote betekenis voor de kennis¬actualisering. Voor Register EDP-auditors dient het een voor zichzelf sprekende individuele activiteit te zijn. De ongestructureerde PE is niet "vervangend" voor de gestructureerde activiteiten als gedefinieerd in de Richtlijn. De individuele beroepsbeoefenaren moeten een goed evenwicht zien te vinden tussen enerzijds de ongestructureerde en anderzijds de gestructureerde kennis¬actualiserings¬activiteiten. De in de verdere artikelen aangegeven registratieverplichting geldt voor zowel gestructureerde als ongestructureerde PE, alleen de aantoonbaarheidseis geldt alleen voor de gestructureerde PE.

Het Bestuur van de NOREA behoudt zich het recht voor om bepaalde onderwerpen voor PE aan te wijzen als verplicht te volgen door de Register EDP-auditors.

Verplichte PE
In artikel 5 worden eisen gesteld aan de PE-activiteiten. De norm van 120 PE-punten gedurende drie aaneengesloten kalenderjaren met een minimum van 20 gestructureerde PE-punten per kalenderjaar is mede gebaseerd op de usance binnen andere vergelijkbare beroepsgroepen. De 3-jaarsperiode wordt gehanteerd als vaste blokken van 3 jaar vanaf 2009 of vanaf het eerste volledige kalenderjaar na registratie als lid. De mogelijkheid bestaat om in jaar één jaar 80 PE-punten, in jaar twee tot en met vijf 20 punten en in jaar 6 weer 80 punten te behalen.

De te besteden tijd dient "op evenwichtige wijze" te worden verdeeld over de onderscheiden aandachtsgebieden uit artikel 3, rekening houdend met de ontwikkelingen op die gebieden. Het wordt aan de individuele Register EDP-auditor overgelaten hieraan invulling te geven. Het is begrijpelijk dat de PE direct in relatie staat met de functie die iedere Register EDP-auditor vervult en dat derhalve bepaalde aandachtsgebieden minder relevant kunnen zijn voor de betreffende Register EDP-auditor. Register EDP-auditors moeten hun kennis en vaardigheden op een breed vlak blijven actualiseren.

Overigens maakt NOREA onderscheid in actieve en niet-actieve Register EDP-auditors. Voor zowel de actieve als de niet-actieve Register EDP-auditors geldt dat het Bestuur jaarlijks bepaalde onderwerpen kan aanwijzen die voor alle Register EDP-auditors verplicht zijn, inclusief de wijze waarop deze PE-verplichting moet worden ingevuld. Deze verplichte PE zal veelal beperkt zijn. Het Bestuur wil deze mogelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat alle Register EDP-auditors aantoonbaar op de hoogte zijn van de algemene Richtlijnen, bijvoorbeeld op het gebied van ethiek. Voor actieve Register EDP-auditors geldt tevens de verplichting van 120 PE-punten in 3 jaar, waarvan 100 PE-punten gestructureerd.

Registratie en verantwoording
Artikel 8 gaat in op de verplichting van de Register EDP-auditor om de PE-activiteiten te registreren. Deze registratie dient zodanig te zijn dat enerzijds kan worden vastgesteld op welke aandachts¬gebieden de PE was gericht (zie artikel 3) en anderzijds wat de aard van de activiteit was waarmee de PE is opgedaan: het volgen van een cursus, het optreden als inleider etc. De registratie op zich kan beperkt zijn. Echter de Register EDP-auditor dient in voorkomende gevallen de aard en omvang van de activiteit te kunnen toelichten, bijvoorbeeld aan de hand van bescheiden als certificaten en aanwezigheidsbevestigingen. Ten behoeve van een efficiënte en uniforme wijze van registratie zullen formulieren aan de Register EDP-auditors ter beschikking worden gesteld.

In artikel 9 is bepaald dat de Register EDP-auditor de gegevens inzake de gestructureerde en ongestructureerde PE als bedoeld in artikel 8 op verzoek aan het Bestuur van de Orde of aan de Commissie Educatie ter beschikking moet stellen. Tevens is in dit artikel bepaald dat de Register EDP-auditor elk jaar vóór 1 maart aan de Commissie Educatie van de Orde opgave moet doen van de gestructureerde en ongestructureerde PE-activiteiten gedurende het afgelopen kalenderjaar. Vanzelfsprekend zullen de opgaven met zorg en grote vertrouwelijkheid worden behandeld.

Uit de artikelen 8 en 9 moge worden afgeleid dat het Bestuur van de Orde grote betekenis hecht aan de PE. Zij wil kunnen nagaan of aan de verplichtingen ter zake is voldaan. Hierbij is een taak toebedacht aan de door het Bestuur ingestelde Commissie Educatie. Deze commissie heeft onder meer tot taak het beoordelen van de registraties inzake PE van de individuele Register EDP-auditors en het informeren van het Bestuur daaromtrent. Indien daartoe gegronde redenen bestaan bestaat de mogelijkheid van het opleggen van sancties zoals vermeld in de statuten (artikel 8, 1d)