Introductie Kwaliteitsonderzoek NOREA

Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening is een belangrijke doelstelling van de NOREA. Daarom is door de ledenvergadering een Reglement Kwaliteitsbeheersing en een Reglement Kwaliteitsonderzoek vastgesteld. Het daadwerkelijk uitvoeren van kwaliteitsonderzoek is bovendien ook een eis die aan NOREA wordt gesteld op grond van de erkenning van RE's als auditprofessionals die assurance-opdrachten mogen uitvoeren.  

De reglementering voor het kwaliteitsonderzoek, die onder dit tabblad is opgenomen, is op 9 juni 2011 aanvaard door de Algemene Ledenvergadering. Deze reglementering wordt op dit moment uitgewerkt op gebieden als de selectie van te onderzoeken IT-auditorganisaties en onderzoekers als mede de accreditatie van de verwante beroepsorganisaties (zoals IIA en KOA) zodat het onderzoek effectief, efficiënt en evenwichtig kan plaatsvinden.

De reglementering en uitwerking daarvan is mede gebaseerd op een aantal proefonderzoeken die, in samenwerking met IIA, in de afgelopen periode zijn gehouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het College Kwaliteitsonderzoek (CKO). De taak en werkwijze van dit college zijn eveneens in de onder dit tabblad opgenomen documenten beschreven.

Vragenformulier 2015 inzake uitgevoerde opdrachten/activiteiten
De daadwerkelijke kwaliteitsonderzoeken zijn in het najaar 2012 van start gegaan. De NOREA-leden hebben in juli 2015 opnieuw een vragenformulier ontvangen met het verzoek om aan te geven welke opdrachten/activiteiten worden uitgevoerd, als basis voor de selectie van de te onderzoeken leden en/of organisaties (al naar gelang van toepassing). Deze onderzoeken worden ook in 2016/2017 voorgezet. Doelstelling is om alle leden en/of organisaties ééns per vier jaar daadwerkelijk te onderzoeken. 

Door middel van de self-assessment vragenlijst kunnen organisaties zich voorbereiden op het kwaliteitsonderzoek. 

Stukken m.b.t. het Kwaliteitsonderzoek
-
Handboek Kwaliteitsonderzoek
- Vragenlijst Self-assessment Kwaliteitsonderzoek
- Handreiking Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling
- Model Handboek Kwaliteitsbeheersing (voor ZZP-ers en/of Kleinschalige IT-auditorganisaties)