Introductie Kwaliteitsonderzoek NOREA

Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening is een belangrijke doelstelling van de NOREA. Daarom is door de ledenvergadering een Reglement Kwaliteitsbeheersing en een Reglement Kwaliteitsonderzoek vastgesteld. Het daadwerkelijk uitvoeren van kwaliteitsonderzoek is bovendien ook een eis die aan NOREA wordt gesteld op grond van de erkenning van RE's als auditprofessionals die assurance-opdrachten mogen uitvoeren.  

De reglementering voor het kwaliteitsonderzoek, die onder dit tabblad is opgenomen, is op 9 juni 2011 aanvaard door de Algemene Ledenvergadering. Deze reglementering wordt op dit moment uitgewerkt op gebieden als de selectie van te onderzoeken IT-auditorganisaties en onderzoekers als mede de accreditatie van de verwante beroepsorganisaties (zoals IIA en KOA) zodat het onderzoek effectief, efficiënt en evenwichtig kan plaatsvinden.

De reglementering en uitwerking daarvan is mede gebaseerd op een aantal proefonderzoeken die, in samenwerking met IIA, in de afgelopen periode zijn gehouden. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het College Kwaliteitsonderzoek (CKO). De taak en werkwijze van dit college zijn eveneens in de onder dit tabblad opgenomen documenten beschreven.

Vragenformulier 2014 inzake opdrachten/activiteiten in 2013
De daadwerkelijke kwaliteitsonderzoeken zijn in het najaar 2012 van start gegaan. IT-auditorganisaties hebben in april 2014 opnieuw een vragenformulier ontvangen met het verzoek om dit formulier voor 1 mei 2014 aan NOREA retour te zenden. Deze procedure wordt elk jaar herhaald.  

De vragenlijst moet in principe worden ingevuld door alle IT-auditors. Uit een oogpunt van doelmatigheid is deze lijst geadresseerd aan de leiding van de volgens de ledenlijst bekende IT-auditorganisaties. Op deze wijze kunnen organisaties waar meerdere RE's werkzaam zijn collectief de vragen beantwoorden. Ook is het formulier gezonden aan IT-auditors die zelfstandig een praktijk voeren. Immers, indien zij als RE oordelen of adviezen geven treden ook zij formeel op als 'IT-auditorganisatie'. Verder geldt dat, voor het geval  de informatie in de ledenlijst niet (meer) volledig of actueel is (bijvoorbeeld doordat u in deeltijd werkt en daarnaast optreedt als IT-auditor met een zelfstandige praktijk), het vragenformulier op eigen initiatief moet worden ingezonden. Dit kan per mail aan het Norea-bureau

De vragenlijst moet ook worden ingevuld door de IT-auditorganisaties die al eerder zijn onderzocht. Naar aanleiding van deze informatie wordt een planning gemaakt voor de toekomstige selectie van onderzoeken.

Door middel van de self-assessment vragenlijst kunnen organisaties zich voorbereiden op het kwaliteitsonderzoek. 

Stukken m.b.t. het Kwaliteitsonderzoek
-
Handboek Kwaliteitsonderzoek
- Vragenlijst Self-assessment Kwaliteitsonderzoek
- Handreiking Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling
- Model Handboek Kwaliteitsbeheersing (voor ZZP-ers en/of Kleinschalige IT-auditorganisaties)

De overige bijlagen uit het Handboek Kwaliteitsonderzoek zullen worden gepubliceerd op het besloten deel/publicaties