Regeling 'Overstappers' en 'Herintreders' m.b.t. Permanente Educatie

1. Inleiding en uitgangspunten

1.1 Inleiding
Voor Register EDP-auditors (RE's) wordt onderscheid gemaakt tussen RE's die optreden als EDP-auditor ("actieve" RE's) en RE's die niet optreden als EDP-auditor ("niet-actieve" RE's). Voor beide categorieën is onder meer de Richtlijn Permanente Educatie van kracht. De eerste categorie RE's heeft de verplichting van 120 PE-punten in drie aaneengesloten kalenderjaren, waarvan 100 punten gestructureerde PE. Voor beide categorieën kan het Bestuur volgens de Richtlijn Permanente Educatie verplichte onderwerpen aanwijzen.

Overstappers
Door de splitsing in twee categorieën RE's kan de situatie ontstaan dat RE's uit de ene categorie willen overstappen naar de andere categorie. Voor de overstap van "actief" naar "niet-actief" bestaan uit het oogpunt van permanente educatie geen belemmeringen. Voor een overstap van "niet-actief" naar "actief" kunnen die er echter wel zijn; van belang is dat RE's die een dergelijke overstap wensen te maken, conform artikel 8 en 9 van de Richtlijn Permanente Educatie, 80 PE-punten dienen te verantwoorden binnen de termijn van twee jaar voorafgaand aan het verzoek tot herinschrijving als actieve RE.

Herintreders
Het kan ook voorkomen dat een ex-RE opnieuw het NOREA-lidmaatschap aanvraagt ("herintreder"). Deze aanvragen verlopen via de Commissie van Toelating.
In geval van een aanvraag voor de categorie "actief" zal de toekomstige actieve RE eerst aantoonbaar moeten maken dat de afgelopen twee kalenderjaren in voldoende mate aan permanente educatie is gedaan en zal deze persoon daarna pas door inschrijving als actieve RE onderworpen zijn aan de verplichtingen uit hoofde van de Richtlijn Permanente Educatie.
In geval van een aanvraag voor de categorie "niet-actief" zal de toekomstige niet-actieve RE eerst aantoonbaar moeten maken de afgelopen twee kalenderjaren de door het Bestuur aangewezen verplichte onderwerpen te hebben gevolgd.

1.2 Uitgangspunten

Actieve RE's dienen over voldoende deskundigheid te beschikken; dit is enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van de RE, anderzijds dient dat te zijn gewaarborgd met het voldoen aan de Richtlijn Permanente Educatie.

Actieve RE's zijn verplicht jaarlijks conform de Richtlijn Permanente Educatie aan de PE-verplichtingen te voldoen, waaronder het behalen van minimaal 120 PE-punten per drie aaneengesloten kalenderjaren, waarvan minimaal 100 PE-punten aan gestructureerde PE, met een minimum van 20 gestructureerde PE-punten per jaar, zoals aangeduid in de Richtlijn Permanente Educatie, en een inzendverplichting voor het PE-registratieformulier.

Niet-actieve RE's dienen te voldoen aan de Richtlijn Permanente Educatie voor wat betreft de door het Bestuur aan te wijzen verplichte onderwerpen voor alle EDP-auditors. Zij kunnen net als de actieve RE's de verrichte permanente-educatie-activiteiten laten registreren in de NOREA-administratie.

Actieve RE's die niet aan de PE-verplichting zoals aangeduid in de Richtlijn Permanente Educatie (willen) voldoen, dienen zelf de status "niet-actief" aan te vragen om kenbaar te maken niet meer als EDP-auditor te zullen optreden.

2. Regeling

2.1 Overstappers
Indien een overstapper de afgelopen twee kalenderjaren zijn/haar PE-activiteiten heeft geregistreerd bij NOREA, dan dient hij/zij de onderbouwing van deze PE-activiteiten ter review naar de Commissie Educatie te sturen. Indien een overstapper de PE-activiteiten niet heeft geregistreerd bij NOREA, dan dient deze persoon een PE-opgave over de afgelopen twee kalenderjaren naar de Commissie Educatie te sturen, inclusief de onderbouwing van deze PE-activiteiten.
Indien uit de resultaten van de review door de Commissie Educatie blijkt dat de overstapper aantoonbaar voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Permanente Educatie, dan zal de Commissie Educatie een positief advies voor toelating als actieve RE ter beslissing aan het bestuur voorleggen.
Indien uit de resultaten van de review door de Commissie Educatie blijkt dat nog niet wordt voldaan aan de vereisten van de Richtlijn Permanente Educatie, dan zal de Commissie Educatie aan de desbetreffende overstapper vragen het verzoek nogmaals in te dienen zodra aantoonbaar wordt voldaan aan de vereisten van de Richtlijn Permanente Educatie.

2.2 Herintreders
Een herintreder dient via de Commissie van Toelating een PE-opgave over de afgelopen twee kalenderjaren naar de Commissie Educatie te sturen, inclusief de onderbouwing van deze PE-activiteiten.
Indien uit de resultaten van de review door de Commissie Educatie blijkt dat de herintreder aantoonbaar voldoet aan de vereisten van de Richtlijn Permanente Educatie, dan zal de Commissie Educatie een positief advies voor toelating als actieve RE ter beslissing aan de Commissie van Toelating voorleggen.
Indien uit de resultaten van de review door de Commissie Educatie blijkt dat nog niet wordt voldaan aan de vereisten van de Richtlijn Permanente Educatie, dan zal de Commissie Educatie de Commissie van Toelating adviseren om de desbetreffende herintreder te vragen de PE-opgave over de afgelopen twee kalenderjaren, inclusief de onderbouwing van deze PE-activiteiten, nogmaals in te dienen zodra aantoonbaar wordt voldaan aan de vereisten van de Richtlijn Permanente Educatie.

In geval van een aanvraag voor de categorie "niet-actief" zal de toekomstige niet-actieve RE eerst aantoonbaar moeten maken de afgelopen twee kalenderjaren de door het Bestuur aangewezen verplichte onderwerpen te hebben gevolgd.