RA en RE: samenwerking gaat niet vanzelf

Samenwerking tussen RA's en RE's bij de jaarrekeningcontrole gaat niet zonder slag of stoot. Sommige betrokkenen en (ervarings)deskundigen spreken zelfs van een 'verwijdering'. Een van de mogelijke oplossingen is RE's al in de planningsfase bij het overleg te betrekken en in het controleteam op te nemen.

De gemiddelde accountant kan wel iets algemeens over automatisering zeggen, maar schiet bij een diepgaander controle van systemen en applicaties vaak te kort. De RE (register EDP-auditor, IT-auditor) assisteert de accountant daarom al een kleine twintig jaar bij de jaarrekeningcontrole. Die rol wordt gaandeweg steeds belangrijker, dus een soepele samenwerking zou gewenst zijn.

Dit is echter niet altijd het geval, stellen diverse betrokkenen in een artikel in het juli/augustusnummer van 'de Accountant'. Beide beroepsgroepen 'spreken elkaars taal niet'.

"Er is sprake geweest van een verwijdering van elkaar", vindt bijvoorbeeld Jur de Vries, partner bij BDO. Zo kunnen RA's vaak de impact van de algehele ICT-beheersmaatregelen op de jaarrekeningcontrole niet aangeven, terwijl RE's in hun onderzoeksrapporten deze impact niet goed onder woorden kunnen brengen of te veel vanuit risico's rapporteren.

Volgens Abbas Shahim, partner bij Atos Consulting en in het verleden senior manager bij KPMG IT Advisory, vinden RE's de vraagstelling van RA's vaak te globaal, terwijl anderzijds de uitkomsten van de door de RE gedane IT-audit voor RA's veelal te technisch zijn.

Accountant Stefan Tetteroo (Ernst & Young) signaleert dat beide beroepsgroepen elkaar in het verleden soms niet goed begrepen, doordat ze verschillende ‘insteken' hadden. "Een RA wil weten of hij op bepaalde systemen of applicaties kan steunen. De RE ziet in zijn controle veel beren op de weg en de RA vraagt zich vervolgens af wat hij met deze constatering moet."

Behalve aanpassingen in de opleiding is volgens diverse betrokkenen ook de organisatie van de jaarrekeningcontrole en van het controleteam van belang om de samenwerking te verbeteren en dubbel werk te voorkomen. Idealiter zou al in de planningsfase overleg moeten plaatsvinden en zou de RE vanaf het begin van de jaarrekeningcontrole lid moet zijn van het controleteam, vergelijkbaar met de positie van deskundigen op het vlak van bijvoorbeeld belastingen en pensioenen.

Opvallend is dat de samenwerking tussen de RA en RE bij een internal auditafdeling volgens de geïnterviewde deskundigen doorgaans veel soepeler en intensiever is.

> Download het artikel 'RA en RE: samenwerking gaat niet vanzelf''