Nieuwe Richtlijn 3402

Richtlijn 3402 ‘Assurancerapporten betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie’ is nieuw. Richtlijn 3402 is de internationale opvolger van de SAS 70 standaard die voorheen vaak werd gebruikt voor het geven van zekerheid over uitbestede processen.

Belangrijkste kenmerken:

  • Richtlijn 3402 handelt over assurance-opdrachten die worden uitgevoerd bij een serviceorganisatie, om afnemers van diensten van deze serviceorganisatie en hun accountants een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over de interne beheersingsmaatregelen van de serviceorganisatie. De reikwijdte van het onderzoek is beperkt tot processen en beheersmaatregelen voor zover van belang voor de jaarrekeningcontrole van de dienstenafnemende entiteit.
  • Om beter inzichtelijk te maken dat het management verantwoordelijk is voor de beschrijving en de beheersdoelstellingen en -maatregelen van de serviceorganisatie wordt expliciet een mededeling van het management in het assurance-rapport opgenomen. Volgens Standaard 3402 dient de auditor van de serviceorganisatie op basis van geschikte criteria te beoordelen of de beschrijving van het systeem van interne controle getrouw is weergegeven, of de beheersmaatregelen adequaat zijn ontworpen en of de beheersmaatregelen effectief werken (deze laatste alleen voor een type 2 rapport). Een type 1 rapport beschrijft de beheersmaatregelen op een specifiek moment voor de serviceorganisatie. Een type 2 rapport voegt gedetailleerde testen toe van de beheersmaatregelen van een serviceorganisatie over een periode van minimaal 6 maanden.
  • Richtlijn 3402 schrijft voor dat bij de uitvoering van de assurance-opdracht gebruik gemaakt wordt van schriftelijke bevestigingen van het management.
  • De beoogde verspreidingskring van het assurance-rapport is beperkt en betreft alleen de dienstenafnemende entiteit en haar accountant.

Ingangsdatum

Volgens de slotbepalingen is richtlijn 3402 geldig voor assurance-rapporten betrekking hebbend op verslagperioden die eindigen  op of na 15 juni 2011. Eerdere toepassing is echter toegestaan.

Voorbeeldteksten

Voorbeeldteksten van de beweringen van de serviceorganisatie zijn opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 3402.