Norea logo

Seminar en ALV-voorjaar

CATEGORIE:
SYMPOSIUM
LOCATIE: NOREA/NBA A'DAM
AANVANG: 15:30
ORGANISATOR: NOREA

De voorjaarsledenvergadering (ALV) wordt traditioneel voorafgegaan door een vaktechnische presentatie over actuele thema's en/of nieuwe handreikingen van de NOREA-Kennisgroepen. De ontvangst is vanaf 15.00 uur, aanvang seminarprogramma 15.30 uur. De ledenvergadering is vanaf 17.00 uur en wordt besloten met een borrel.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige ledenvergadering (14 dec. 2016)
3. Jaarverslag en jaarrekening 2016
4. Kandidaatstelling bestuur (herbenoeming bestuurslid Jeroen van Schajik (BDO), wegens eind 1e termijn volgens rooster van aftreden);
5. Voordracht voor de benoeming van 2 nieuwe leden van de Raad van Tucht: J.C. (Han) Boer RE RA en B(art)J. van Staveren RE;
6. Jaarverslag College Kwaliteitsonderzoek (CKO) 2016
8. Bevestiging voordracht erelidmaatschap Hans Verkruijsse, zoals voorgesteld tijdens het lustrumsymposium
7. Rondvraag en sluiting