Norea logo

Ledenvergadering NOREA

CATEGORIE:
ANDERS
LOCATIE: NOREA/NBA, ANTONIO VIVALDISTRAAT 2, AMSTERDAM
AANVANG: 17:00
ORGANISATOR: NOREA

Op donderdag 12 december vindt de najaarsledenvergadering plaats.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige ALV, d.d. 6 juni 2019
3. Kandidaatstellingen bestuur:
- Aftredend is Henk Donderwinkel (PwC). Ter opvolging wordt Mirjam Pauw (eveneens PwC) voorgedragen, terwijl de taak van penningmeester wordt overgenomen door bestuurslid Alex van der Harst (KMPG), die wordt voorgedragen voor herbenoeming (2e termijn);
- Voorzitter Jeroen Biekart is aftredend, voor de functie van voorzitter wordt Irene Vettewinkel (ABN AMRO) voorgedragen,
- bestuurslid Bart de Jongh (ADR), die in juni is benoemd voor een periode van een half jaar, wordt voorgedragen voor herbenoeming van een volgende/reguliere termijn van 3 jaar. Daarmee wordt bereikt dat het rooster van aftreden gelijkmatig is i.v.m. de aantallen bestuursleden en momenten van af- en toetreden in juni en december van elk jaar.
4. Begroting en contributievoorstel 2020
5. Toelichting en start consultatie herziening Reglement Gedragscode ('Code of Ethics') in 2020
6. Publiciteitscampagne en activiteitenkalender 2020
7. Presentaties van de activiteiten en speerpunten van de werk- en kennisgroepen
8. Rondvraag en sluiting

De definitieve agenda en vergaderstukken voor de ledenvergadering worden op 28 november gepubliceerd via deze website.