Norea logo

Relevante bepalingen NBA Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)

Artikel 3, lid 7

1.        Onafhankelijkheid bij een assurance-opdracht ten behoeve van een nader bepaalde kring van gebruikers geldt ten opzichte van het assurance-object en de verantwoordelijke persoon, mits: 

a.       het assurance-rapport:

1.        geadresseerd is aan de nader bepaalde kring van gebruikers;

2.       duidelijk de beperking in gebruik en verspreidingskring vermeldt;

3.       duidelijk de toepassing van dit artikellid vermeldt;

b.       alle gebruikers van buiten de verantwoordelijke entiteit en haar verbonden derde vooraf instemmen met de toepassing van dit lid. Hierbij worden het Rijk, de provincies en de gemeenten geacht onderdeel te zijn van één verantwoordelijke entiteit en haar verbonden derde.

2.       Onafhankelijkheid bij een assurance-opdracht ten behoeve van een nader bepaalde kring van gebruikers geldt ten opzichte van het assurance-object, de verantwoordelijke persoon en de verantwoordelijke entiteit als niet voldaan wordt aan de voorwaarden in het zevende lid, onderdelen a en b.

Artikel 4:

In afwijking van artikel 3, zesde tot en met achtste lid, is sprake van een onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht door een overheidsaccountant als: 

a)      de overheidsaccountant bij of krachtens wet deze assurance-opdracht kan uitvoeren; 

b)      deze assurance-opdracht zowel in wezen als in schijn onafhankelijk wordt uitgevoerd van het assurance-object en de verantwoordelijke persoon; en

c)       de overheidsaccountant voldoet aan eventuele bij of krachtens die wet gestelde voorwaarden aan de onafhankelijke uitvoering van de assurance-opdracht.