Norea logo

Ledenvergadering najaar 2021 op donderdag 9 december a.s.

Op donderdag 9 december om 17.00 uur vindt de najaarsledenvergadering plaats, wederom door middel van Zoom.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag vorige vergadering (3 juni 2021)

3. Stand van zaken uitvoering en update strategie 2021-2025

4. Kandidaatstellingen bestuur:
Bestuurslid W(infried) R. Nanninga RE CISA MMC is aftredend wegens het Rooster van Aftreden. Als zijn opvolger uit de ledengroep ZZP-leden wordt voorgedragen: drs. F(rits) J. Heijman RE RA.
Bestuurslid, tevens vice-voorzitter, Marc Welters zal wegens het Rooster van  Aftreden worden voorgedragen voor herbenoeming. Tenslotte stelt het bestuur voor om een extra bestuurslid voor te dragen uit de ledengroep Young Professionals: M(anon) van Rietschoten RE MSc RA.

5. Begroting en contributievoorstel 2022
De voorgestelde begroting is mede gebaseerd op een prognose van de jaarafsluiting 2021 en gaat uit van een ongewijzigd conrtributietarief voor 2022.

6. Rondvraag en sluiting

Aanmelden voor de ALV is nodig i.v.m. de link/uitnodiging voor de Zoom-meeting.