Norea logo

Statutenwijziging en herziening Richtlijn Permanente Educatie

Naar aanleiding van de consultatie van de voorgestelde wijziging van de Richtlijn Permanente Educatie en de voorgenomen introductie van de ledengroep ‘RE’s in business’, heeft het bestuur zich beraden op de ontvangen reacties, waaronder een notitie van de Raad voor Beroepsethiek. Het bestuur dankt de leden voor hun constructieve bijdrage aan de discussie. De reacties vormen voor het bestuur aanleiding tot een gewijzigd voorstel.

In de ontvangen reacties worden aan het bestuur enkele overwegingen voorgelegd:

 • In de huidige tijdgeest is het niet langer verdedigbaar dat een groep ‘niet-actieve leden’ de titel voert zonder kennisonderhoud of PE-verplichting.
 • Daarom wordt het bestuur gesteund in het voorstel om het onderscheid tussen actieve en niet-actieve leden te laten vervallen.
 • Echter, het begrip ‘in business’ zoals door NBA gehanteerd ten behoeve van de accountants, leent zich niet voor de NOREA omdat de IT-auditor –naast de rol van assuranceprovider- ook optreedt in diverse adviesrollen op het brede terrein van IT-Governance (CIO, CISO, directeur, (lijn)manager, etc.) Door deze groep toe te staan zich als ‘in business’ te kwalificeren wordt de ‘niet-actief status’ via de achterdeur opnieuw geïntroduceerd, waardoor o.a. het risico ontstaat dat ‘het water naar het laagste punt stroomt’ en we de organisatie (te) zwaar belasten met moeilijk te beslechten discussies over de indeling in verschillende ledengroepen of contributiecategorieën.
 • Daarom wordt aanbevolen, naast gepensioneerde leden en ereleden, vast te houden aan één categorie gewone leden die allen in gelijke mate profiteren van de goede reputatie van de beroepsgroep en de meerwaarde die het heeft om de RE-titel te (blijven) voeren en daarom ook hetzelfde contributietarief bijdragen.
 • Uitsluitend leden die écht buiten het brede terrein van IT-Governance werkzaam zijn in een geheel andere professie (bijv. loodgieter of bakker) kunnen een beroep doen op vrijstelling of ontheffing van de PE-verplichting, zoals aangegeven in de aangepaste Richtlijn. De consequentie van dit voorstel is dat –na instemming door de ALV- leden met de huidige niet-actief status worden benaderd en gewezen op een overgangsregeling in verband met de PE-verplichting per 2019 (d.w.z. ze worden aangemerkt als ‘herintreder’ volgens de Regeling Overstappers en Herintreders m.b.t. Permanente Educatie).  

Daarom stelt het bestuur voor:

 • een wijziging van artikel 10 van de statuten, waarin de status van EDP-auditor nadrukkelijker wordt verbonden aan het verrichten van werkzaamheden op het 'brede terrein van IT-Governance, -Risk, -Compliance en/of -Audit'. Het tekstvoorstel in dat verband wordt: 

Artikel 10:
Register EDP-auditors worden geacht EDP-auditor te zijn, wanneer zij werkzaamheden verrichten op het brede terrein van IT-Governance, -Risk, -Compliance en/of –Audit.

 • toevoegen van ‘gepensioneerde leden’ aan artikel 6.1 van de statuten, dat is een ‘reparatie’ van het feit dat de gepensioneerden nooit als afzonderlijke categorie in de statuten zijn benoemd, terwijl we voor de gepensioneerde leden wel een afzonderlijk contributietarief hanteren (rechtzetten van een eerdere onvolkomenheid).
 • invoegen van een nieuw artikel 6.7 met de volgende definitie of omschrijving van gepensioneerde leden, in overeenstemming met de tekst van de overige bepalingen in artikel 6 en artikel 10: Gepensioneerde leden van de Orde kunnen slechts zijn: gewone leden die wegens hun pensioen géén werkzaamheden meer verrichten op het brede terrein van IT-Governance, -Risk, -Compliance en/of -Audit.
 • schrappen van de formulering inzake ‘niet meer optreden als RE’ en de ‘niet-actief’ status (eveneens in artikel 10 van de statuten).
 • aanpassen artikel 11, lid 3: Uitsluitende de gewone leden, gepensioneerde leden en ereleden komt stemrecht toe in de Algemene Vergadering;
 • voor het intregrale tekstvoorstel waarin de voorgestelde wijziging van de artikelen 6, 10 en 11 woordelijk is opgenomen: zie de bijlage.
 • een aan deze uitgangspunten aangepast wijzigingsvoorstel voor de Richtlijn Permanente Educatie, waarin het aandachtsgebied C (technische objecten) is teruggebracht naar 3 kennistermen, te weten: informatietechnologie, informatiebeveiliging en IT-Governance, -Risk en –Compliance. Aandachtsgebied B (audit- en adviesvaardigheden) blijft ongewijzigd. Daarnaast zijn enkele bepalingen toegevoegd met betrekking tot ontheffing of vrijstelling van de PE-verplichting.

Vanwege de formele vereisten voor een statutenwijziging zal deze –zo nodig- in twee stappen door de ledenvergadering worden behandeld: de eerste ledenvergadering in dat verband is gehouden op woensdag 14 november 2018. Doordat daarbij niet het statutair vereiste aantal van de leden aanwezig of vertegenwoordigd was, zal ‘binnen dertig dagen’, d.w.z. op  donderdag 13 december 2018, een tweede ALV plaatsvinden. Het voorstel kan dan door een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden worden aangenomen.