Norea logo

NOREA gedagvaard in civiele procedure

Op 12 juni jl. heeft de NOREA een dagvaarding ontvangen inzake een civiele procedure voor de Rechtbank Amsterdam. Daarin wordt de rechtsgeldigheid van een tuchtuitspraak (Raad van Tucht 2017-2) aangevochten, alsmede het besluit van het bestuur tot doorhaling van het betreffende lid wegens ‘voortgezette weigering’ tot medewerking aan het kwaliteitsonderzoek. Uiteraard zal NOREA zich verweren tegen de eisen en vorderingen en zich hierin laten bijstaan. 

Verwachte overschrijding begrotingspost ‘juridische advieskosten’
In de begroting 2018 is € 10.000,- gereserveerd voor juridische en/of –advieskosten. Naar verwachting zal dit begrotingsbedrag door de voornoemde civiele procedure worden overschreden. Aan de Algemene Vergadering is vorig jaar toegezegd om de leden voortaan vroegtijdig te informeren bij overschrijding van de begroting. Een eventueel begrotingstekort 2018 komt ten laste van de Algemene Reserve.