Norea logo

Ledenvergadering en presentatie 'Smart Cities' op donderdag 13 december a.s.

Op donderdag 13 december a.s. vindt de ledenvergadering van het najaar 2018 plaats bij NOREA/NBA te A'dam. Dit is tevens de 2e ledenvergadering in verband met de voorgestelde statutenwijziging en de herziening van de Richtlijn Permanente Educatie. De ledenvergadering wordt vooraf gegaan door een vaktechnische presentatie over 'Smart Cities' door Gertjan Baars (PwC). Dit betreft de wegens omstandigheden uitgestelde presentatie, die oorspronkelijk was voorzien voor de IT-auditorsdag 2018. Deelname aan de presentatie en de ALV is goed voor 2 PE-punten. Deelname is gratis maar aanmelding gewenst.


Programma: 

15.30 uur: Ontvangst deelnemers
16.00 uur: Presentatie: Ervaringen met Smart City-projecten en aandachtspunten voor de IT-auditor door Gertjan Baars (PwC)
17.00 uur ledenvergadering NOREA met een hapje en drankje ter afsluiting

Agenda ALV 13 december 2018

1. Opening en mededelingen
2. Verslag vorige ALV’s (7 juni 2018 en 14 november 2018)
3. Voorstel tot wijziging van de Statuten
4. Voorstel tot wijziging van de Richtlijn Permanente Educatie
5. Presentatie van de (jaar)plannen van Kennis- en Werkgroepen
6. Begroting en voorstel contributietarieven 2019
7. Voordracht kandidaatstelling Raad van Beroep. Door het bestuur wordt dhr. A.J.M. Kerkvliet RE RA voorgedragen als uitbreiding van het huidige aantal leden
8. Voorstel tot herbenoeming van de bestuursleden Winfried Nanninga en Marc Welters, wegens het rooster van aftreden
9. Rondvraag en sluiting

Leden kunnen zich bij de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid d.m.v. een schriftelijke volmacht. Een lid kan ten hoogste twee andere leden vertegenwoordigen. Volmachten kunnen tot de aanvang van de vergadering voor stemkaarten en/of stembiljet worden ingewisseld. Daarbij kan om een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.