Norea logo

NOREA-ledenvergadering en mini-symposium over digitale transformatie in de zorg

Op donderdag 12 december 2019 heeft de NOREA-ledenvergadering plaatsgevonden. 

Voorafgaand aan de ledenvergadering was er een mini-symposium over digitale transformatie in de zorg. Jan de Boer, Hans Donkers en Nart Wielaart presenteerden daarbij hun nieuwe boek: Steeds Beter, op weg naar digitaal leiderschap. (zie hier de presentaties).

De ledenvergadering heeft ingestemd met enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Jeroen Biekart is na twee termijnen als voorzitter opgevolgd door Irene Vettewinkel, die de afgelopen jaren al vice-voorzitter was. Die rol wordt overgenomen door bestuurslid Marc Welters. Alex van der Harst is herbenoemd voor een tweede termijn als bestuurslid en neemt de rol van penninmeester over van Henk Donderwinkel, die ook na twee termijnen stopt. Mirjam Pauw is als nieuw bestuurslid benoemd en Bestuurslid Bart de Jongh, die in juni was benoemd voor een periode van een half jaar, is voorgedragen voor herbenoeming van een volgende/reguliere termijn. Daarmee wordt bereikt dat het rooster van aftreden gelijkmatig(er) is i.v.m. de aantallen bestuursleden en momenten van af- en toetreden in juni en december van elk jaar.

In haar nieuwe rol als voorzitter bedankte Irene Vettewinkel de scheidende bestuursleden met een uitvoerige toespraak voor hun enorme inzet in de periode dat zij actief zijn geweest.

 

Afscheid van Jeroen Biekart en Henk Donderwinkel

De ledenvergadering heeft daarnaast ingestemd met de Begroting en het contributievoorstel 2020. De contributietarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van 2019. René Ewals, voorzitter van de Commissie Beroepsregels, gaf een toelichting bij het herzieningsvoorstel van het Reglement Gedragscode ('Code of Ethics'). De aanpassing betreft een actualisering in overeenstemming met de IFAC Code of Ethics, waardoor ook de onafhankelijkheid beter wordt gedefinieerd en in overeenstemming gebracht met de toenemende publieke taak van de IT-auditor. In het eerste kwartaal van 2020 vindt de consultatie van de concept-versie plaats waarna een definitief voorstel aan de ledenvergadering van juni 2020 wordt voorgelegd. Daarnaast overhandigde René Ewals het eerste exemplaar van de nieuwe
Handreiking voor SOC-2 en SOC-3 opdrachten aan voorzitter Irene Vettewinkel.

Ook werd een toelichting gegegeven op de nieuwe publiciteitscampagne van de NOREA die tot doel heeft om het IT-auditberoep en de meerwaarde van de RE op de kaart te zetten. Deze campagne zal begin 2020 worden gelanceerd.

Tenslotte gaven de vertegenwoordigers van de Kennis- en Werkgroepen korte presentaties over hun activiteiten en speerpunten.

Zie ook de volledige Powerpoint van de ALV-agenda en toelichting