Norea logo

Consultatie herzieningsvoorstel Reglement Gedragscode ('Code of Ethics')

Zoals aangekondigd in de ledenvergadering van 12 december 2019, leggen we hierbij een herzieningsvoorstel van het Reglement Gedragscode als 'exposuredraft' aan de leden voor.  

Omdat deze gedragscode de fundamentele beginselen van de beroepsethiek regelt, heeft dit reglement de status van een richtlijn die voor alle registerleden geldt. Daarom kunnen de leden zich gedurende een consultatietermijn van 3 maanden uitspreken over het concept-voorstel.

De nieuwe gedragscode is gebaseerd op de meest recente Code of Ethics (2018) van de International Federation of Accountants (IFAC). Daarbij is bovendien de nieuwe versie van bijlage 4B toegevoegd (2020), die de onafhankelijkheidsbepalingen inzake assurance-opdrachten bevat. De tekst van de nieuwe bijlage 4B vervangt de huidige tekst van de Code of Ethics in dezelfde bijlage per 2021. Leden worden van harte uitgenodigd om kennis te nemen van de nieuwe gedragscode en daarop schriftelijk te reageren voor 11 mei 2020. Vooralsnog baseren we ons daarbij op de Engelstalige versie(s) van de teksten, waarbij de omzetting naar een Nederlandse editie door NOREA wordt overwogen. Het spreekt voor zich dat waar in de IFAC-teksten sprake is van professional accountants (in public practise) ten behoeve van de NOREA-versie ook de IT-auditors worden bedoeld. 

Na deze reactietermijn zal de Commissie Beroepsregels alle reacties bestuderen en een definitief voorstel aan het bestuur voorleggen, dat in stemming wordt gebracht op de ALV van 11 juni 2020.

De invoering van de nieuwe gedragscode is voorzien per 1 juli 2021. Eerdere toepassing is toegestaan.

Achtergrond nieuwe Code of Ethics
Assurance-werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van een IT-auditor worden in vergelijking met een aantal jaren geleden veel meer uitgevoerd. Daarnaast heeft het beroep IT-auditing steeds meer het karakter van een publiek beroep (zoals de accountant dat momenteel al heeft). Een discussie over onafhankelijkheid die wordt gevoerd in en via de pers zouden we moeten voorkomen als NOREA. Momenteel heeft ons stelsel van richtlijnen en handreikingen geen duidelijke definitie van ‘onafhankelijkheid’ opgenomen, hetgeen ook een belangrijke reden is om de CoE aan te passen. Voorts zien we in de praktijk dat vragen over onafhankelijkheid en de definities daarvan voor IT-auditors toenemen, ook vanuit de NBA aan NOREA (bijvoorbeeld rondom de teksten voor de nieuwe mededeling ISAE 3402).

Om deze redenen stellen we voor om de Code of Ethics van NOREA uit te breiden met de volgende elementen:

 • sectie 110: The Fundamental Principles; dit is een uitbreiding van de huidige NOREA CoE.
 • sectie 120: The conceptual Framework; dit is een uitbreiding van de huidige NOREA CoE.
 • bijlage 4B: Independence for assurance engagements other than audit and review engagements (dit laatste verwijst naar de jaarrekeningcontrole, die in bijlage 4A is opgenomen). Deze bijlage bestaat uit de volgende elementen:
 • 900 (Applying the conceptual framework): alleen aanpassen van 900.3 op de overige NOREA voorschriften.
 • 905 (fees);
 • 906 (gifts and hospitality);
 • 907 (actual and threatened litigation);
 • 910 (financial interests);
 • 911 (loans and guarantees);
 • 920 (business relationships);
 • 921 family and personal relationships);
 • 922 (recent service with an assurance client);
 • 923 (serving as a director or officer of an assurance client);
 • 924 (employment with an assurance client);
 • 940 (long association of personnel with an assurance client);
 • 950 (provision of non-assurance services to assurance clients);
 • 990 (reports that include a restriction on use and distribution).

Met deze toevoegingen is NOREA volledig in lijn met de huidige IFAC Code of Ethics (deel 2, 3 en 4A blijven niet van toepassing voor leden van NOREA), waaronder een definitie van onafhankelijkheid (zie bijlage 4B, artikel 900.4): ‘Onafhankelijkheid is verbonden met de beginselen objectiviteit en integriteit. Het bestaat uit:

 1. Onafhankelijkheid van geest - de gemoedstoestand die het formuleren van een conclusie mogelijk maakt zonder invloeden die het professionele oordeel bedreigen, waardoor een individu in staat wordt gesteld om integer en objectief te handelen en een professioneel kritische instelling te hebben;
 2. Onafhankelijkheid in het optreden - het vermijden van feiten en omstandigheden die zo belangrijk zijn dat een redelijke en geïnformeerde derde waarschijnlijk zou concluderen dat de integriteit, objectiviteit of professioneel kritische instelling van een onderneming of een assurance-teamlid is aangetast.’

Specifieke vragen aan leden van NOREA
Naast een algemene reactie van onze leden heeft NOREA de volgende specifieke vragen geformuleerd:

 • Kunt u zich vinden in de invoering van de nieuwe Code of Ethics? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven welke onderdelen naar uw mening aangepast zouden kunnen of moeten worden?
 • Kunt u zich vinden in het tijdspad van de invoering van de Code of Ethics? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven voor welke onderdelen u van mening bent, dat een aangepast schema van invoering zou moeten worden gehanteerd?
 • Kunt u zich vinden in de definitie(s) en bepalingen met betrekking tot de veronderstelde onafhankelijkheid? Indien u zich daarin niet kunt vinden, ontvangen we graag uw onderbouwing daarbij.

Uw reacties kunnen per e-mail aan de NOREA worden gezonden.