Norea logo

Ledenvergadering NOREA: online

Op donderdag 11 juni 2020 heeft de eerste online ledenvergadering plaatsgevonden met meer dan 100 deelnemers.

Voorzitter Irene Vettewinkel stond bij de opening stil bij de bijzondere omstandigheden als gevolg van het corona-virus en de impact op de NOREA-activiteiten. Door de NOREA is daarover ook een 'Alert' gepubliceerd, alsmede een overzichtspagina met berichten over de actuele ontwikkelingen, uitgestelde termijnen, etc. Daarnaast zijn onlangs enkele nieuws- en/of persberichten gepubliceerd met NOREA-standpunten over de corona-app en -n.a.v. Verantwoordingsdag- over de Legacy-problematiek en/of ontoereikende informatiebeveiliging. 

Door de NOREA zullen na de zomervakantie ook regelmatig webinars worden georganiseerd als alternatief voor de geannuleerde symposia en studiedagen. Ook de ISACA/NOREA Roundtabels worden vooralsnog als online 'Square-Tabels' aangeboden. Christel Maas, Stafmedewerkster Educatie en Commissies, gaf een toelichting op de PE-richtlijn en de wijze waarop d.m.v. webinars, zelfstudie en 'actieve bijdragen aan het vakgebied', zoals commissiewerk of lesgeven, ook aan de PE-eisen voldaan kan worden. (Zie ook de slides van de presentaties en toelichting tijdens de ALV

Het verslag van de vorige ledenvergadering (12 december 2019) is vastgesteld en het Jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn eveneens vastgesteld, na een toelichting door Penningmeester Alex van der Harst. CKO-voorzitter Jaap Boukens gaf een toelichting op het CKO-Jaarverslag 2019, waarna het verslag werd goedgekeurd.

De ledenvergadering heeft ingestemd met de voordracht voor de benoeming van Jacco Jacobs als bestuurslid en de herbenoeming van bestuurslid (tevens secretaris) Jeroen van Schajik, wegens het rooster van aftreden.

René Ewals, voorzitter van de Commissie Beroepsregels gaf een samenvatting en toelichting op de reacties en adviezen n.a.v. de wijzigingsvoorstellen van de Gedragscode ('Code of Ethics') en het Reglement Kwaliteitsonderzoek (RKON). De Raad voor Beroepsethiek heeft het bestuur aanbevolen om meer tijd te nemen om aan de hand van voorbeelden en casuïstiek, voorlichting en trainingen over de regelgeving en de impact van de wijzingsvoorstellen te organiseren. Daarom heeft het bestuur voorgesteld om de besluitvorming aan te houden tot de najaarsledenvergadering op 10 december 2020. Daarmee heeft de ledenvergadering ingestemd. 

Zie: slides van de presentatie(s) en toelichting bij de diverse agendapunten