Norea logo

Verplichte PE-onderwerpen 2020/2021: Assurance-richtlijnen en herziening Gedragscode

Zie ook het overzicht met veelvoorkomende vragen (FAQ) over dit onderwerp

Het NOREA-bestuur heeft besloten om voor 2020 de Assurance-Richtlijnen als een verplicht onderwerp aan te merken voor alle PE-plichtige IT-auditors, die daadwerkelijk betrokken zijn bij de voorbereiding of uitvoering van assurance-opdrachten [1]. Bovendien is ook de inhoud van de herziening Gedragscode (‘Code of Ethics’), die dit najaar ter vaststelling aan de ledenvergadering wordt voorgelegd, een verplicht PE-onderwerp voor 2021 [2]. Een belangrijke overweging hierbij is de cruciale verantwoordelijkheid van IT-auditors voor de onafhankelijke beoordeling van vitale ICT-systemen en-applicaties voor onze samenleving.

Kennistoetsen en e-learning
De leden kunnen aan deze PE-verplichting voldoen door middel van het met goed gevolg afleggen van een kennistoets voor beide onderwerpen. Zij kunnen zich door middel van een webinar en  e-learning voorbereiden op deze kennistoetsen. De e-learning en kennistoets worden door de NOREA ontwikkeld in samenwerking met Kriton, gespecialiseerd in opleidingen en support voor accountants en auditors.

Webinar als kick-off
Op donderdag 29 oktober en 5 november 2020 vinden van 17.30-19.00 uur webinars plaats met een introductie op de relevante assurance-richtlijnen en de nieuwe gedragscode. De presentatie(s) en opnames van de webinars zijn daarna beschikbaar voor zelfstudie.

Vanaf 7 december 2020 kunnen de leden zich met de eerste e-learningmodule over de assurancerichtlijnen voorbereiden op de kennistoets. De e-learningmodule over de gedragscode volgt daarna. In deze e-learningmodules krijgen de deelnemers een aantal oefenvragen met per vraag feedback op het antwoord en een verwijzing naar de relevante informatie. Voor de afsluitende toets moeten de deelnemers de opgedane kennis kunnen toepassen op praktijkvoorbeelden, waarvoor een minimumscore van 70% wordt gehanteerd. Deelnemers krijgen zo nodig twee herkansingen. De afsluitende kennistoets over de assurance-richtlijnen kan van 7 december t/m 28 februari 2021 plaatsvinden. De kennistoets over de nieuwe gedragscode is beschikbaar in het eerste kwartaal van 2021.

Inhoud e-learning
Centraal staat de regelgeving, die is opgenomen in de kennistoets. Deze wordt toegelicht waarbij specifieke aspecten in detail aan de orde komen. Ook worden praktijkvoorbeelden en dilemma’s aan de orde gesteld met betrekking tot:

  • Richtlijn 3000 Assurance-opdrachten (Attest- en Directe opdrachten)
  • Richtlijn 3402 Assurance-rapporten interne beheersing service-organisatie
  • Richtlijn 4401 Specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie
  • Handreiking voor SOC2 en SOC3 op basis van ISAE3000/Richtlijn 3000A
  • Handreiking Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling (OKB)
  • Herzieningsvoorstel Reglement Gedragscode (‘Code of Ethics’)

Bestellen kennistoetsen 
Het gecombineerde deelnemerstarief voor beide kennistoetsen, inclusief toegang tot de e-learningmodule bedraagt € 145,-. Leden die één van de kennistoetsen en e-learning volgen betalen € 95,- Deelname aan de webinars is gratis en goed voor 2 PE-punten; de e-learning en kennistoetsen zijn daarnaast goed voor 2 PE-punten per onderwerp, zodat in totaal 6 PE-punten kunnen worden behaald. Accountantsorganisaties of auditfirma’s die de leerstof en kennistoets (op een vergelijkbaar niveau) zelf aan hun medewerkers willen aanbieden kunnen zich daarvoor door de NOREA laten accrediteren. De kosten voor het accreditatieonderzoek worden in rekening gebracht. Voor nadere info of aanvragen van een accreditatieonderzoek kunt u contact opnemen met de PE-helpdesk van de NOREA: norea@norea.nl of 020-3010361. Aanmelden voor de e-learning en kennistoetsen kan door middel van dit formulier. De leden worden verzocht  zich uiterlijk 18 november 2020 te registreren voor de combinatie van beide kennistoets(en), daarna is is nog aanmelding mogelijk voor de e-learning en kennistoets over de herziening van de Gedragscode. 

[1] Blijkens de meest recente opgaven van werkzaamheden aan het College Kwaliteitsonderzoek (CKO) of de vermelding op de overzichten van IT-auditors die beschikbaar zijn voor de uitvoering van DigiD-, ENSIA-, VIPP- en/of Privacy Assurance-opdrachten.

[2] De verplichting is gebaseerd op artikel 7 van de PE-Richtlijn en zal, behoudens vrijstelling of ontheffing op grond van artikel 8, zo nodig worden gehandhaafd. Vrijstelling voor het PE-onderwerp Gedragscode wordt verleend aan RA’s die in 2019/2020 de verplichte NBA-Kennistoets over de VGBA en ViO hebben voltooid. Zij moeten desgevraagd hun certificaat kunnen overleggen.