Consultatie Position Paper Audits of sustainability information

01 augustus, 2023
(English below) De NOREA Taskforce ESG heeft de afgelopen maanden gewerkt aan dit Position paper over audits van duurzaamheidsinformatie, waaronder audits op basis van CSRD. De Taskforce onderbouwt in het position paper de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie. 
De Taskforce ESG nodigt iedereen van harte uit om te reageren op de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie. 

Het position paper betreft een eerste versie, waarbij de Taskforce open staat voor alle feedback en opmerkingen om zo de positie van de IT-auditor bij audits van duurzaamheidsinformatie verder te onderbouwen en het position paper uit te breiden. Het position paper zal tevens als basis gaan gelden voor verder ontwikkelingen vanuit de Taskforce om IT-auditors verder te ondersteunen bij dergelijke audits.
De Taskforce wil graag antwoord op de volgende vragen:
  • Wat vindt de lezer van de rol van IT-auditor zoals deze is onderbouwd in het position paper?
  • Is de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie voldoende (duidelijk) onderbouwd?
  • Zijn er onderwerpen die volgens de lezer relevant zijn in het kader van duurzaamheidsinformatie die in het position paper nog niet benoemd zijn?
  • Op welke wijze kan de IT-auditor kennis opdoen over duurzaamheid / voldoend aan de opleidingsvereisten zoals benoemd in het “concept wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering”?
  • Zou een IT-auditor, volgens de lezer, assurance kunnen verlenen (als lead engagement partner) bij duurzaamheidsinformatie? Kunt u uw standpunt onderbouwen?
De deadline voor reacties is 30 september 2023. Reacties zien wij graag tegemoet via norea@norea.nl.
-----------------------------------------------------------------------------

In recent months, the Taskforce ESG has been working hard on the position paper regarding audits of sustainability information, including audits based on the CSRD. The position paper substantiates how the Taskforce ESG envisions the role of the IT auditor in audits related to sustainability information. Through this position paper, the Taskforce would like to invite everyone to react to the envisioned role of the IT auditor in audits related to sustainability information. The position paper is a first version and the Taskforce welcomes all feedback and comments in order to further substantiate and expand the position of the IT auditor in sustainability information audits. The position paper will also serve as a basis for further developments by the Taskforce to further support IT auditors in such audits.
   
In doing so, the Taskforce would like to ask readers the following questions:

  • What does the reader think of the role of IT auditor as substantiated in the position paper?
  • Is the role of the IT auditor in audits related to sustainability information sufficiently (clearly) substantiated?
  • Are there topics that the reader believes are relevant in the context of sustainability information that have not yet been identified in the position paper?
  • In what way can the IT auditor gain knowledge about sustainability / meet the education requirements as named in the “concept wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering”?
  • Could an IT-auditor, in your view, be the assurance provider (lead engagement partner) for sustainability information? Please include a rationale for your answer.
The deadline for responses is September 30, 2023. Responses may be sent to norea@norea.nl.

Download Position paper

Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager