Herziening Gedragscode: Nederlandse versie gepubliceerd

01 juli, 2021
Op 7 januari 2021 heeft de ledenvergadering ingestemd met het herzieningsvoorstel inzake de Gedragscode op basis van de actuele ‘Code of Ethics’ van IFAC. Deze herziening geldt met ingang van 1 juli 2021.

De Nederlandse vertaling is t/m 14 mei jl. ter consultatie aangeboden. Daarnaast is per 7 april 2021 de vertaling op de website geconsulteerd met daarin opgenomen, dat nog aanvullingen zouden worden overwogen met betrekking tot de definitie en omschrijving van netwerkfirma’s (400) en giften en geschenken (340). NOREA heeft een aantal reacties vanuit individuele leden en kantoren en de Raad voor Beroepsethiek ontvangen. Daarnaast is door de IESBA (IFAC) in februari 2021 een beperkte aanpassing doorgevoerd in de Code of Ethics.

Deze aanpassing alsmede de reacties vanuit de consultatie zijn doorgevoerd in de definitieve versie die per heden is gepubliceerd (Reglement Gedragscode 2021). Omdat de Nederlandse versie een vertaling is van de Engelse versie die reeds is aangenomen door de ALV en hiervoor een consultatieronde is geweest, betreft dit geen herziening waar de ledenvergadering mee hoeft in te stemmen. 

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof