Ledenvergadering stemt in met voorstel herziening Gedragscode

08 januari, 2021
De NOREA-ledenvergadering heeft op 7 januari 2021 ingestemd met het herzieningsvoorstel van de Gedragscode, gebaseerd op de voor NOREA relevante delen van de meest recente 'Code of Ethics' van IFAC.

Nieuw is een definitie van 'onafhankelijkheid' (in sectie 120) en bijlage 4B met overwegingen bij de terminologie en concepten die worden gebruikt in de internationale standaard (ISAE) 3000 voor assurance-opdrachten. Een extra ledenvergadering was uitgeschreven omdat in de ledenvergadering van 10 december 2020 op formele gronden geen stemming kon plaatsvinden.

Na een korte introductie door secretaris Jeroen van Schajik werd het herzieningvoorstel in stemming gegeven met de volgende uitslag:
  • voor 161 (86,10%)
  • tegen 17 (9,09%)
  • onthouding 9 (4,91%)
Daarmee is voldaan aan de vereiste 2/3-meerderheid die nodig is voor de herziening van de Gedragscode op grond van de statuten (artikel 23 inzake 'bijzondere besluiten'). De herziene Gedragscode geldt met ingang van 1 juli 2021 en eerdere toepassing is toegestaan. Een Nederlandse vertaling zal nog worden geconsulteerd. De leden kunnen zich door middel van een e-learning, kennistoets en webinar voorbereiden op de nieuwe Gedragscode. 

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof