NOREA ledenvergadering voorjaar 2023

09 juni, 2023
Op donderdag 8 juni jl. vond de ledenvergadering plaats bij NOREA/NBA te Amsterdam. 
Het verslag van de vorige vergadering (8 december 2022) is vastgesteld. Ook de Jaarrekening en -verslag 2022 zijn vastgesteld, waarmee décharge is verleend aan Penningmeester Alex van der Harst. Ook het CKO-Jaarverslag 2022 is vastgesteld, na een toelichting van Jaap van Beek, de nieuwe CKO-voorzitter. Voorzitter Irene Vettewinkel sprak haar dank en waardering uit voor Jaap Boukens, de aftredend CKO-voorzitter, die deze functie ruim 6 jaar met veel inzet heeft vervuld.
 
Kandidaatstellingen bestuur
Afgetreden zijn Alex van der Harst en Jeroen van Schajik. Als penningmeester zal Alex worden opgevolgd door bestuurslid Manon van Rietschoten; als secretaris zal Jeroen worden opgevolgd door bestuurslid Mirjam Pauw. Antoine Lucassen (Deloitte) is begin mei voorgedragen als kandidaat bestuurslid. Omdat géén tegenkandidaten zijn gesteld heeft de ledenvergadering bij acclamatie ingestemd met zijn benoeming. Voorzitter Irene Vettewinkel bedankte Alex en Jeroen voor hun inzet als bestuurslid en linking-pin van diverse commissies gedurende een groot aantal jaren.

Blockchain en Kwaliteitsbeheersing
Een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het Blockchainproject van de Kennisgroep Keteninformatisering werd gepresenteerd door René Matthijsse. Vervolgens gaf René Ewals, voorzitter van de Commissie Beroepsregels, een toelichting op de voorstellen voor de invoering van een herzien Reglement Kwaliteitsbeheersing, gebaseerd op IAASB-standaarden ISQM1 en -2. Deze herziening zal binnenkort worden geconsulteerd. Deze consultatie duurt tot eind september en zal in het najaar ter vaststelling aan de ledenvergadering worden voorgelegd.