Online ledenvergadering op 10 december 2020 en 7 januari 2021

25 november, 2020
Op donderdag 10 december 2020 vond de najaarsledenvergadering plaats en daarbij moest een volgende ALV worden aangekondigd op 7 januari 2021

Deze vergadering was wederom online met 115 leden in de meeting. Het verslag van de vorige Ledenvergadering (11 juni 2020) is formeel vastgesteld, met dank aan de opsteller. Daarnaast was er een uitvoerige toelichting met betrekking tot de strategie-voornemens van het bestuur voor de periode 2021-2025.

De begroting en contributievoorstel voor 2021 werd toegelicht door de penningmeester en is vervolgens goedgekeurd door de vergadering, De contributietarieven zullen ongewijzigd blijven ten opzichte van 2020. Door enkele leden is verzocht om een specificatie van de bureau- en bedrijfskosten. Deze is door het bestuur gepubliceerd op de website.

Ook is ingestemd met het voorstel tot wijziging van het Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA. Deze wijziging geldt met ingang van 1 januari 2021, waardoor het onderzoek naar de werking van het kwaliteitsstelsel zicht uitstrekt tot alle professionele diensten.

Het voorstel tot tot herziening Gedragscode ('Code of Ethics') is niet in stemming gebracht, omdat niet kon worden voldaan aan het vereiste aantal leden, dat op grond van de statuten nodig is voor een dergelijk besluit:

Een besluit tot wijziging van de Gedragscode ('GBRE') kan door de Algemene Vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een Algemene Vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is ter vergadering niet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit overeenkomstig het in de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen.

Daarom is een nieuwe ledenvergadering vastgesteld op donderdag 7 januari 2021 om 17.00 uur, waarbij de stemming over dit onderwerp het enige agendapunt zal zijn. De leden kunnen zich hiervoor tot uiterlijk woensdag 6 januari 12.00 aanmelden of een ander lid machtigen om namens hem/haar een stem uit te brengen. 

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof