Publicatieproces

Procedure begeleiding & review artikelen NOREA-Magazine
NOREA streeft naar artikelen van een redelijk adequaat professioneel, wetenschappelijk en inhoudelijk niveau en kwalitatief leesbare inhoud voor onze doelgroep en daaraan aanpalende doelgroepen.
Om dit te waarborgen hebben wij een afstemmings- en review procedure welke artikelen van auteurs doorlopen. Deze procedure borgt dat potentiële auteurs vanuit de redactie passende begeleiding ontvangen bij de creatie en evaluatie van hun inbreng. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid voor het schrijven en verwerken van feedback ten alle tijden bij de auteur liggen, evenals eigenaarschap van het artikel.
De volgende 4 stappen vormen onze procedure:

  1. De auteur wordt gevraagd een zogenaamde ‘outline’ te leveren. Doel hiervan is kernachtig samen te vatten wat de boodschap, opbouw en doelgroep voor het artikel gaat worden. Dit zal door de redactie worden beoordeeld op relevantie, actualiteit en publiceerbaarheid.
  2. Toewijzen van een redacteur als contactpersoon. Deze redacteur zal voor de auteur de sparring partner en 1e tegenlezer zijn in de totstandkoming van het artikel. Voortgang en opvolging blijft echter de verantwoordelijkheid van de auteur.
  3. Indien het artikel naar de mening van de auteur en 1e tegenlezer ‘in concept gereed is’, zal de redactie 2 redacteuren nogmaals tegen laten lezen om vast te stellen of het artikel ook daadwerkelijk gereed is voor publicatie.
  4. Tenslotte zal het artikel aan de eindredacteur worden aangeleverd voor publicatie. De eindredacteur kijkt hierbij nog naar de (taal-)technische aspecten voor de plaatsing op de website van NOREA.
Outline van het artikel
De samenwerking tussen auteur en redactie begint met de outline van een
artikel. Die dient dus te worden afgestemd voordat de auteur gaat schrijven. De redactie hanteert hiervoor het volgende format:

(1) Vertel in één zin de hoofdboodschap die je wilt brengen:…
(2) Schets het doel van je artikel. Graag volgens dit format:
Mijn doel met het artikel heb ik bereikt als de lezer:
• aan de weet is gekomen dat ...,
• tot de conclusie is gekomen dat ...,
• en het volgende gaat doen: ...
(3) De opzet van je artikel. Schets de:
• doelgroep
• probleemstelling/centrale vraag
• welke onderwerpen je in welke volgorde gaat behandelen
• indicatie van de omvang in aantal woorden
Gezien de online aard van de NOREA-magazine streven we naar een artikelomvang van hooguit 3-4 A4’tjes, ofwel ongeveer 2000 woorden.

Columns
Voor columns geldt dat we uitgaan van een meeleesronde en dat we daarna tot publicatie kunnen overgaan.