Ledenvergadering 9 december 2021

09 december, 2021
Op donderdag 9 december vond de najaarsledenvergadering plaats, wederom online d.m.v. Zoom.

Het verslag van de vorige vergadering (3 juni 2021) is ongewijzigd vastgesteld. Daarnaast gaven verschillende bestuursleden een update met betrekking tot de uitvoering van de strategische speerpunten zoals vastgelegd in de strategie 2021-2025,
De ledenvergadering heeft ingestemd met de voordracht van het bestuur voor enkele bestuursfuncties wegens het Rooster van Aftreden:
  • Bestuurslid Winfried Nanninga is aftredend. Als zijn opvolger uit de ledengroep ZZP-leden is benoemd: drs. F(rits) J. Heijman RE RA.
  • Bestuurslid, tevens vice-voorzitter, Marc Welters is herbenoemd voor een volgende termijn.
  • Tenslotte heeft het bestuur voorgesteld om een extra bestuurslid te benoemen uit de ledengroep Young Professionals: M(anon) van Rietschoten RE MSc RA.
Voorzitter Irene Vettewinkel sprak een woord van dank en waardering uit voor de inzet van Winfried Nanninga gedurende de afgelopen zes jaar en feliciteerde de nieuwbenoemde bestuursleden.

De penningmeester, Alex van der Harst, gaf een toelichting op de prognose voor de jaarafsluiting 2021 en de daarop gebaseerde begroting en contributievoorstel 2022, waarbij is uitgegaan van een ongewijzigd contributietarief voor 2022. Daarmee is ingestemd.

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof