RE-worden
(Zie ook informatie over soorten lidmaatschap en contributietarieven NOREA) 

RE's moeten voldoen aan drie eisen voor inschrijving in het register:
  1. Een diploma van een erkende IT-audit opleiding
  2. Onbesproken gedrag, blijkens een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  3. Tenminste drie jaar aantoonbare ervaring met IT-auditwerkzaamheden
De door NOREA erkende IT-audit opleidingen zijn:
De opleiding tot EDP/IT-auditor wordt in Nederland aangeboden als een postinitiële (master-)opleiding. Dat wil zeggen dat eerst een relevante initiële vooropleiding voltooid moet zijn. Voorbeelden van relevante vooropleidingen zijn bedrijfseconomie, accountancy, bestuurskunde, informatica en/of bestuurlijke informatiekunde. De IT-audit opleidingen duren ca. 2 tot 2,5 jaar en worden part-time gegeven, zodat de opleiding kan worden gevolgd door studenten die meestal reeds werkzaam zijn in de (IT-)auditpraktijk. Met een juiste vooropleiding (bijvoorbeeld RA of RO-opleiding) kunnen bepaalde vrijstellingen worden verleend of kan de IT-auditopleiding als zgn. 'kopstudie' in een verkorte variant worden gedaan. De opleidingsinstituten kunnen daarover de gewenste informatie geven.

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kan worden aangevraagd met behulp van dit formulier bij de afdeling bevolking van uw gemeente. 

Toelatingsprocedure
De Commissie van Toelating toetst of aan de voorwaarden is voldaan en beoordeelt de praktijkervaring. Daarom is een beschrijving noodzakelijk van de relevante werkervaring, ondertekend door een RE. Het is verplicht om daarvoor het Format beschrijving Werkervaring te gebruiken als een bijlage bij het Aanvraagformulier Toelating tot de NOREA. Op die wijze krijgt de Commissie van Toelating een goed beeld van de opdrachten (relevante objecten en aspecten in de oordeelsvorming) en de tijdsbesteding. De Commissie beschikt graag over een overzicht waaruit 3 jaar (= ca. 3 x 1500 uren) ervaring met IT-auditopdrachten blijkt. Het overzicht met de werkervaring moet mede door/namens de betreffende werkgever(s) op elke pagina worden ondertekend. Daarnaast wordt verzocht om een opgave van referenten (ook zijnde RE's). De Commissie van Toelating kan een nader onderzoek instellen naar de opgegeven ervaring.

Op basis van het aanvraagformulier voert de Commissie van Toelating een eerste beoordeling uit. De commissie kan de kandidaat-aanvrager om een nadere toelichting vragen. Een besluit tot toelating wordt genomen door het NOREA-bestuur en wordt openbaar gemaakt door publicatie via de NOREA-website. Twee maanden na het openbaar maken wordt het besluit van kracht, mits geen bezwaar tegen de toelating is gemaakt.

De aanvrager heeft tot twee maanden na de datum als vermeld in de schriftelijke afwijzing de tijd om in beroep te gaan tegen deze afwijzing bij de Raad van Beroep. De Raad van Beroep doet een bindende uitspraak over bezwaarschriften tegen afwijzing. De toelatingsprocedure is geregeld in het Reglement van Toelating.