Impressie van de Algemene Ledenvergadering NOREA 7 december 2023

20 december, 2023
Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 december gaven de NOREA-bestuursleden een update van de belangrijkste successen en uitdagingen van 2023. 
Ook zijn de doelstellingen en ambities voor het komende jaar besproken.
Een impressie door Maria Haasnoot-Bezverhaya RE MSc EMITA 
Opening en mededelingen
Irene Vettewinkel-Raymakers, voorzitter NOREA-bestuur, opende de vergadering waarbij zij kort inging op de zojuist verschenen rapporten van de Kwartiermakers Accountancy en de expertgroep die zich heeft gebogen over het beroepsprofiel. In het rapport van de expertgroep wordt de RE nadrukkelijk genoemd. De expertgroep is voorstander van de vorming van een Federatief Verband Beroepsorganisaties. Het Bestuur heeft nog geen reactie gegeven, omdat ze (samen met de leden) het advies nog nader wil bestuderen.
Lees het advies van de expertgroep:
Advies van de Expertgroep
Behaalde resultaten
De bestuursleden gaven een overzicht van de behaalde resultaten volgens de strategische speerpunten die begin van dit jaar zijn vastgesteld:
 • Er zijn diverse gesprekken met stakeholders over NOREA-initiatieven gevoerd en het bestuur heeft het NOREA Manifest overhandigd aan de Staatssecretaris.
 • Bestuurs-, commissie- en kennis-/werkgroepleden zijn op verschillende congressen als spreker opgetreden, zoals OTC, One-Conference, ECP jaarcongres, TIAS jubileum symposium, Risk Event, NOREA voorjaarssymposium.
 • NOREA-leden geven regelmatig colleges over IT-auditing voor Commissarissen-opleidingen.
 • Kennis-, werkgroepen en commissies ingericht met het doel om onze NOREA- leden en andere professionals te verbinden, bijvoorbeeld de Werkgroep datakwaliteit in het kader van het nieuwe pensioencontract, Werkgroep Soft controls en IT audit. Ook zijn er diverse Roundtables georganiseerd: DORA, Actualia DigiD-ENSIA, Blockchain. We hebben een Community van IT-auditors die bij Toezichthouders werkzaam is.
In de media

 • Afgelopen jaar is NOREA zichtbaar in de media geweest. Zie bijvoorbeeld de publicatie van het NOREA Manifest ‘Op weg naar een digitaal weerbare samenleving’, de Digitaliseringsspecial in Het Financieele Dagblad (pagina 8-9) en de advertentiecampagne ‘Het is fijn om zeker te zijn’ herhaald op BNR-radio.
 • NOREA is ook steeds actiever op LinkedIn. Dat resulteert in een toename van het aantal volgers.
 • Ook zijn er bijdragen verschenen in AG-connect, I-bestuur, Computerweekly en Computable.
 • NOREA heeft meerdere podcasts uitgebracht met daarin een speciale series over de auditopleidingen en de commissaris aan het woord.
 • We zijn ook trots op onze diverse publicaties zoals: Publicaties Quantum, RPA en impact op jaarrekeningcontrole, studierapport Ransomware, handreiking VIPP5, actuele ontwikkelingen rondom cybersecurity, consultatie NOREA Reporting Initiative.
Bekijk het uitgebreide overzicht van alle successen in de presentatie
Verdere professionalisering van de organisatie
Een van de belangrijkste uitgangspunten van het Mission Statement van NOREA is dat we rol en toegevoegde waarde van IT-audit in maatschappelijke verkeer nadrukkelijk willen neerzetten. De vraag naar IT-auditors op het gebied van verschillende relevante onderwerpen neemt steeds meer toe. Om onze slagkracht te vergroten moeten we ons als NOREA verder professionaliseren. Om dit te bereiken gaan we:
 • verder met het uitbouwen van het stakeholder management;
 • een vaktechnische medewerker aanstellen die een coördinerende rol op zich zal nemen;
 • gebruik maken van de oob-kantoren (Deloitte, EY, PwC, KPMG) voor advies en het inregelen van de vaktechnische kennis;
 • verder onderzoek doen hoe we meer leden kunnen aantrekken en de opleidingsinstroom vergroten;
 • ook proberen om buiten Nederland de samenwerking met IT-auditors organisaties zoeken.
Editorial Team
Het Editorial Team is een fusie van de Werkgroep Communicatie en de redactiecommissie van de IT-Auditor. Dit jaar zijn de artikelen van de IT-Auditor overgezet naar de nieuwe website van NOREA. Het Editorial Team heeft actief bijdragen geleverd op LinkedIn, op de website van NOREA en een aantal podcasts gemaakt. 
De ambities van het Editorial Teams voor 2024 zijn:
 • Aantrekken van een professional t.b.v. externe publicaties en doorplaatsingen in andere IT-tijdschriften;
 • Meer content door koppelen van leden van het ET aan de kennis- en werkgroepen;
 • Uitbreiden van het aantal redacteuren.
Ambities m.b.t. kwaliteit en educatie
NOREA houdt een korte enquête onder leden om na te gaan in hoeverre behoefte bij de leden is om vanuit NOREA trainingen te verzorgen en aan te bieden. Ook wil NOREA onderzoeken in hoeverre de educatie verder kan bijdragen aan het verhogen van het kwaliteitsniveau van de uitvoering van diverse audits.


Parallel aan de korte enquête wordt er een uitvraag gedaan bij het CKO omtrent specifieke onderwerpen waarover op- en aanmerkingen zijn gemaakt. De resultaten van de poll worden geëvalueerd in samenhang met de uitkomsten van de CKO-onderzoeken. Op basis van de resultaten zullen we vervolgacties gaan bepalen en uitzetten in de tijd.

De NOREA-ledenvergadering werd afgesloten met een borrel waar uitgebreid stil werd gestaan bij het afscheid van directeur Wilfried Olthof. Deze wordt per januari opgevolgd door Viktor Krul. Daarover volgt binnenkort ongetwijfeld meer informatie.
NOREA zoekt nieuwe leden voor:
Commissies, zoals Educatie en CKO
het Editorial Team
Taskforces ESG en Quantum Computing

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar communicatie@norea.nl.

Ziet u een post van NOREA op LinkedIn? Geef ons dan een like of een repost! Dit helpt om de zichtbaarheid van NOREA te vergroten.