Blockchain-werkgroep
De NOREA Kennisgroep Keteninformatiemanagement heeft in 2019 een thematische werkgroep opgericht. Deze werkgroep richt zich vanuit het perspectief van integrale auditing op het verkennen van de inzichten over het verstrekken van assurance bij informatiesystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain. De doelstelling is het in stappen ontwikkelen van een Blockchain Control Framework, dat in de beroepspraktijk gebruikt kan worden bij het beheersmatig goed inrichten en het verstrekken van assurance door auditors in situaties waarin blockchain van toepassing is. Deze Verkenning geeft een tussenrapportage met een beeld van de stand van zaken in de eerste fase van ontwikkeling. Zie ook de presentatie van het webinar dat op 2 december 2021 heeft plaatsgevonden.
Keteninformatiemanagement is een thema met maatschappelijke relevantie en impact

De Kennisgroep "Keteninformatiemanagement en Controls" van de NOREA draagt bij aan de vaktechnische profilering en ondersteuning van de beroepsgroep door totstandbrenging van relevante kennisontwikkeling, kennisdeling en producten. De Kennisgroep Keteninformatiemanagement heeft tot doel het ontwikkelen van een raamwerk voor het uitvoeren van ketenaudits, waarmee auditors over een toolkit beschikken om op een efficiënte en effectieve wijze de klantvragen te kunnen bedienen.
Afbakening

De centrale opdracht van de Kennisgroep is geformuleerd als: Hoe kan optimalisatie van (geïntegreerd) informatie- en procesmanagement in een ketenomgeving, met behoud van de eigen identiteit, een positieve bijdrage leveren aan het creëren van waarde in een keten en aan het in control zijn binnen de keten?

De toename van digitalisering zal leiden tot virtuele integratie van de bedrijfsprocessen tussen organisaties onderling en met hun belangrijkste stakeholders, met behoud van de eigen juridische identiteit. Vooral bij de ketenpartners, zowel bij maatschappelijke ketens als bij financiële en logistieke ketens, zal het vraagstuk van IT governance met de bijbehorende controls een grote rol gaan spelen.

De kennisgroep zal zich vanuit het perspectief Management Control en IT Auditing richten op het ontwikkelen van kennis op meerdere aan elkaar gerelateerde gebieden: de samenhang tussen het verkrijgen en gebruiken van informatie voor besturing en verantwoording in de keten, de inrichting van informatiesystemen binnen organisaties en binnen de keten, de betrouwbaarheid van informatie voortkomend uit de inrichting van het proces van informatievoorziening en de mogelijkheden van digitalisering.

De relevantie voor de beroepspraktijk ligt daarmee vooral in het onderzoeken hoe betrouwbare en tijdige informatie voor het besturen en beheersen van organisaties gericht op het creëren van waarde in een keten van organisaties kan worden opgeleverd. Daarmee wordt het onderwerp "informatie" in brede zin als centraal thema gepositioneerd.

Kernpunt hierbij is dat informatieverstrekking veelal met behulp van IT-oplossingen wordt gerealiseerd, dat dit vaak op een inefficiënte en ineffectieve wijze georganiseerd is en dat afstemming van vraag naar en aanbod van informatie zowel binnen organisaties als in een keten van organisaties een cruciale activiteit is, die in veel gevallen onvoldoende aandacht krijgt. Een belangrijk vraagstuk daarbij is de inrichting van informatiestromen met in het achterhoofd de transitie van outputverantwoording naar (geïntegreerd) procesmanagement over meerdere organisaties heen (toeleveranciers-klanten). 
Download de presentatie van het webinar Smart Contract Risk - 7 maart 2024
Bekijk hieronder het webinar Smart Contract Risk terug en download de presentatie van Michel Bernsen en Kees Schonebaum. In dit webinar, georganiseerd door de NOREA-kennisgroep Keteninformatiemanagement, staat het meest relevante technische aspect van de blockchain centraal: Smart Contract.

Sinds de oprichting van Bitcoin hebben veel mensen zich afgevraagd wat blockchain is, en nog belangrijker, wat voor impact het kan hebben. De potentie van blockchain als technologie is enorm, maar helaas brengt het ook risico's met zich mee. Een van de veelbelovende aspecten van blockchain zijn smart contracts. Enterprise blockchain-oplossingen zullen voor een groot deel bestaan uit deze smart contracts. Om ervoor te zorgen dat het gebruik van smart contracts de gewenste voordelen meebrengen, is het belangrijk om de risico's die ermee gepaard gaan te analyseren. Daarnaast is het van belang om 'best practices' te identificeren die bijdragen aan de risicobeheersing.
Download de presentatie »

Kijk het webinar Smart Contract Risk terug

Video thumbnail
Deelnemers Kennisgroep