Norea logo

Verwerkingsdoelstellingen en privacystatement NOREA

Verwerkingsdoelstellingen persoonsgegevens NOREA

De doelstellingen van de beroepsorganisatie zijn in de statuten als volgt benoemd:

 • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de leden;
 • Het bevorderen van de ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.

In de statuten is bepaald dat de leden verplicht zijn om aan het bestuur de gegevens te verstrekken, die het nodig acht voor een goede uitvoering van de taak van de Orde. Uiteraard worden hierbij de uitgangspunten krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

Omwille van de kwaliteitsbevordering en -waarborgen zijn de voorwaarden voor inschrijving in het NOREA-register geregeld in het Reglement van Toelating. Om aantoonbaar aan deze voorwaarden te voldoen moeten de kandidaat-aanvragers i.v.m. het lidmaatschap informatie met persoonsgegevens overleggen betreffende hun identiteit, diploma IT-auditopleiding, werkervaring en gedrag (d.m.v. een recente Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast worden op grond van de Richtlijn Permanente Educatie (PE) en het Reglement Kwaliteitsonderzoek NOREA (RKON) ook nog gegevens verzameld en geregistreerd, die -zo nodig- ook gebruikt worden om de gedrags- en beroepsregels te handhaven.

In de statuten is bepaald dat de orde een openbaar register beheert (‘het register is ter inzage van een ieder’) en daarnaast ook lijsten bijhoudt met persoonsgegevens van de aspirant- en geassocieerde leden (betreffende hun identiteit en organisatie waarbij men werkzaam is). Om te kunnen vaststellen of iemand in het register is ingeschreven, kan via de openbare website op naam in het register worden gezocht waarbij de naam met voorletters, titels, lidnummer en inschrijfdatum, alsmede eventuele (tijdelijke) schorsing, worden vermeld. Op grond van de statuten vindt deze opname van de leden in het voornoemde register plaats.

Naast het register publiceert NOREA ook overzichten van IT-Auditors die lid zijn van een commissie, werk- of kennisgroep of die zichzelf kenbaar maken voor de uitvoering van specifieke auditopdrachten. Met de aanmelding voor publicatie op deze overzichten stemmen de leden tevens in met de voorwaarden die op grond van de gedrags- en beroepsregels aan deze opdrachten worden gesteld alsmede met de vermelding van hun persoons- en contactgegevens op de bedoelde overzichten.

Ten behoeve van de ledenadministratie wordt door NOREA gebruik gemaakt van een ERP-applicatie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), waarbij de leden ook zelf hun actuele contact- en/of werkgeversgegevens kunnen onderhouden via een interface met de besloten ledenwebsite MijnNOREA.nl. In verband met het gebruik van deze applicatie en/of website is tussen NBA en NOREA een verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij NOREA wordt aangemerkt als verantwoordelijke en NBA als verwerker van de betreffende persoonsgegevens.

Tenslotte registreert NOREA ook nog persoonsgegevens van leden en derden ten behoeve van deelname aan cursussen, trainingen of symposia die door NOREA of samenwerkingsverbanden van NOREA met andere beroepsverenigingen worden aangeboden. Voor dit aanbod geldt een zgn. CEDEO-erkenning, waardoor NOREA ook educatiepunten voor Accountancy-opleidingen kan aanvragen en toekennen voor deze activiteiten. 

Privacystatement NOREA
Door middel van dit Privacystatment laat de NOREA u weten welke persoonsgegevens we verzamelen ten behoeve van het beheer van het RE-register, de leden- en/of cursusadministratie en het gebruik van onze website(s), waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat  er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld, behoudens de vermelding met naam, lidnummer en inschrijfdatum in het openbare register. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen (behoudens openbare registergegevens)
 • zorgvuldig beheren en beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan norea@norea.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de registraties en websites van de NOREA (www.NOREA.nl en www.MijnNOREA.nl).

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in de door NOREA vastgestelde verwerkingsdoelstellingen voor persoonsgegevens:

 1. Het beheren van het register van leden en de administratie(s) van aspirant- en geassocieerde leden. 
  Hiervoor vragen we de gebruikelijke persoons- en contactgegevens ter identificatie in combinatie met gegevens over de werkkring en factuuradres. Voor inschrijving in het register is daarnaast ook het diploma van de IT-auditopleiding, een beschrijving van de werkervaring, vermelding van referenten en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist. Deze informatie wordt tot zeven jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard (ten behoeve van de Regeling Overstappers en Herintreders). 
   
 2. Aanmelding voor cursusactiviteiten, trainingen, symposia of bestellingen van publicaties.
  Wanneer u ons e-mail of webformulier stuurt wordt deze informatie opgenomen in ons e-mail archief en conform de bewaartermijn in verband met de betreffende financiële verplichting opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende activiteit relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
   
 3. Registratie Permanente Educatie en opgave werkzaamheden inzake kwaliteitsonderzoek.
  De gegevens die u ons verstrekt in verband met de PE-registratie of de werkzaamheden ten behoeve van het kwaliteitsonderzoek worden gedurende de relevante en actuele termijn bewaard, zoals aangegeven in het betreffende reglement.
   
 4. Nieuwsbrieven.
  Op de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (‘REZINE’). Abonnees van deze nieuwsbrief kunnen zich daarvoor desgewenst afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. Afmelden kan ook via de profielpagina van MijnNOREA.nl

Derden
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten, op basis van een zgn. verwerkersovereenkomst, waarbij onze uitgangspunten voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens zijn gewaarborgd.
 
Beveiliging
De NOREA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Website bezoek
Wanneer u onze website gebruikt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. De analyses van deze logfiles worden uitsluitend ter verbetering van de website en de gerelateerde dienstverlening van de NOREA gebruikt en gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookieverklaring
D.m.v. deze informatie laten we u weten welke cookies op norea.nl worden gebruikt en waarom. 

Wat doen cookies?
Een cookie is een klein stukje informatie dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden opgeslagen. Nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd door uw browser. Zolang de cookies geldig zijn kunnen ze bij een volgend bezoek worden uitgelezen door de website die de cookie heeft geplaatst. Een cookie kan geen programma's starten, virussen verspreiden of uw computer beschadigen. Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.

Toestemming
De cookiewet is bedoeld om de privacy van bezoekers van websites te beschermen. Voor het plaatsen van cookies die een meer dan geringe impact op de privacy hebben dient dan ook vooraf toestemming gevraagd te worden. NOREA maakt op deze website uitsluitend gebruik van cookies die geen of slechts geringe impact hebben op de privacy van bezoekers. Het vragen van toestemming is in dit geval dan ook niet nodig volgens de cookiewetgeving.

Cookies op onze website
Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die worden gebruikt op onze website en een toelichting op de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken.

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren.

Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd is de cookie "KMTSESSID " noodzakelijk. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra u de browser sluit.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende diensten:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten.
Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on hier downloaden van de Google site.

Beheer van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en de voorwaarden instellen waaronder nieuwe cookies geplaatst mogen worden. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser kunt u vinden in de help functie van uw browser. De volgende links bevatten nuttige informatie over cookies en het beheer daarvan: consumentenbond.nl en consuwijzer.nl.

Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.

Veranderingen
Deze cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze cookieverklaring. Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 19 december 2019.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo spoedig mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan norea@norea.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina. Leden kunnen hun persoonsgegevens zelf via mijnnorea.nl beheren.

Wijzigingen privacystatement
De NOREA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verwerkingsdoelstellingen en het daarop gebaseerde privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een mogelijke update.