De Taskforce ESG is gericht op en doet onderzoek naar de rol van de IT-auditor bij ESG (Environmental Social Governance) gerelateerde onderwerpen. Deze werkgroep is opgericht met het oog op de snelle ontwikkelingen binnen het ESG domein, waarbij de werkgroep verwacht dat IT-auditors een zeer relevante rol gaan spelen bij ESG gerelateerde werkzaamheden. Doelstellingen zijn o.a. onderzoek doen naar het nut en de noodzaak van IT(-audits) bij ESG rapportages, guidance ontwikkelen voor IT-auditors die werkzaamheden uitvoeren binnen het ESG domein en kennis delen binnen en buiten de beroepsgroep rondom IT onderwerpen bij ESG.

De taskforce richt zich onder andere op de vereisten ten aanzien van audits binnen het ESG-domein, zoals betrouwbaarheid en betrouwbare verwerking van data die onderwerp zijn van ESG-rapportages, de toepasselijkheid van bestaande richtlijnen zoals Richtlijn 3402 en Richtlijn 3000 voor ESG-assurance-opdrachten en assurance in de keten van de organisatie die relevant kan zijn voor ESG-rapportages.
Daarnaast is ook het aspect (IT) governance onderwerp van onderzoek, waarbij tevens de link met het IT GRI wordt gezocht ten aanzien van integrated reporting.

Als laatste is het de doelstelling van de werkgroep om beroepsbeoefenaren te informeren en om kennis te delen ten aanzien van (IT-gerelateerde) ESG onderwerpen.

Consultatie Position paper Audits of sustainability information
De NOREA Taskforce ESG heeft de afgelopen maanden gewerkt aan dit Position paper over audits van duurzaamheidsinformatie, waaronder audits op basis van CSRD. De Taskforce onderbouwt in het position paper de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie.
    
De Taskforce ESG nodigt iedereen van harte uit om te reageren op de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie. 

Nederland heeft een groeiend tekort aan accountants; is het wenselijk dat de IT auditor zekerheid gaat verlenen bij duurzaamheidsinformatie?

Met de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive moeten ondernemingen gaan rapporteren over duurzaamheidsrisico’s en impact. Ondernemingen dienen tevens een accountant te vragen om deze rapportage te beoordelen (en in de toekomst controleren). De richtlijn vanuit de Europese Commissie bevat een optie (welke door de lidstaten van de Europese Unie verder uitgewerkt kan worden) om andere partijen dan de financial auditor (RA) binnen assurance verlenende organisaties de bevoegdheid toe te kennen om deze rapportages te beoordelen. In haar aanbiedingsbrief inzake de voortgangsrapportage van de ‘Kwartiermakers toekomst accountancysector’ schrijft minister Kaag het volgende;

’Ik zie ook dat de lidstaatoptie kan bijdragen aan het verbreden van het aantal mensen dat duurzaamheidsverslaggeving kan beoordelen en dat dit voordelen kan opleveren. Om hier beter inzicht in te krijgen zal ik hierover bij de consultatie van het voorstel van wet ter implementatie van de CSRD een vraag opnemen. Ook de overwegingen van de kwartiermakers neem ik mee in de besluitvorming.’

NOREA onderbouwt in het position paper de rol van de IT-auditor bij audits gerelateerd aan duurzaamheidsinformatie, de mogelijkheden voor IT-auditors om kennis op te doen over duurzaamheid (inclusief regulering) en nodigt iedereen van harte uit om te reageren op de rol van de IT-auditor bij audits inzake duurzaamheidsinformatie. Download het position paper en reageer voor 30 september via norea@nora.nl.

Consultatie Position paper Audits of sustainability information

Deelnemers Taskforce

Jeroen Francot (BDO), voorzitter   
Jeroen van Schajik (BDO), als linking pin vanuit het bestuur   
Manon van Rietschoten (KPMG), als linking pin vanuit het bestuur   
Maryam Amaador (KPMG)   
Jeffrey Martens (Grant Thornton)   
Marly van der Meij (MN)   
Roel Ronken (HLB Witlox Van den Boomen)   
Daan Smulders (EY)   
Jan Stoker (ABN Amro)   
Meghan Tjallinks (EY)